ผลงานตีพิมพ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม

การศึกษาผลกระทบของการรั่วไหลของก๊าซปิโตรเลียมเหลว : กรณีศึกษาการกำหนดตำแหน่งภาชนะรับแรงดัน 
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการรั่วไหลของก๊าวบิวเทนในกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมัน
An Improvement of Air Ventilation System in Health Enhancement Food Factory Benchaporn Thamvong-ngam, Prateep Chaisermtawan and Sathaporn Chuepeng
แนวทางการตรวจประเมินและปรับปรุงอาคารตามมาตรฐานอาคารเขียว : กรณีศึกษาอาคาร 1 บริการวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
Application of Cleaner Technology fir Energy Reduction in Beverage Carton Packaging

การจำลองการอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม Pathfinder กรณีศึกษาอาคารหอพักนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (A Fire Evacuation Simulation Using Pathfinder Program : Case Study the Student Dormitory Building at Kasetsart University Sriracha Campus)