นับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2551
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

eng.src.ku.ac.th counter
 
ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท ดังนี้


  หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร คือ
    1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ)


  หลักสูตรในระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ
    1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(กำลัง) (ภาคปกติ)
2. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ)
     
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป)
  ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
 

ชื่อปริญญา

    ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
B.Eng. (Computer Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
    โครงสร้างหลักสูตร (Download: PDF File)
    คำอธิบายรายวิชา(Download: PDF File)
    ตัวอย่างแผนการศึกษา (Download: PDF File), (Download ผังตัวต่อ: PDF File)
    ตัวอย่างแผนการศึกษา
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
(Download: PDF File), (Download ผังตัวต่อ: PDF File)

 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป)
 
  ชื่อหลักสูตร
   

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
 

ชื่อปริญญา

    ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
B.Eng. (Mechanical Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
    โครงสร้างหลักสูตร (Download: PDF File)
    คำอธิบายรายวิชา (Download: PDF File)
    ตัวอย่างแผนการศึกษา (Download: PDF File), (Download ผังตัวต่อ: PDF File)
    ตัวอย่างแผนการศึกษา
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
(Download: PDF File), (Download ผังตัวต่อ: PDF File)

 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป)
 
  ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
 

ชื่อปริญญา

    ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
B.Eng. (Electrical Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต
    โครงสร้างหลักสูตร (Download: PDF File)
    คำอธิบายรายวิชา (Download: PDF File)
    ตัวอย่างแผนการศึกษา (Download: PDF File), (Download ผังตัวต่อ: PDF File)
    ตัวอย่างแผนการศึกษา
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
(Download: PDF File), (Download ผังตัวต่อ: PDF File)

 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551 (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป)
 
  ชื่อหลักสูตร
   

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
 

ชื่อปริญญา

    ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
B.Eng. (Industrial Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต
   

โครงสร้างหลักสูตร

(Download: PDF File)
   

คำอธิบายรายวิชา

(Download: PDF File)
    ตัวอย่างแผนการศึกษา (Download: PDF File), (Download ผังตัวต่อ: PDF File)
    ตัวอย่างแผนการศึกษา
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
(Download: PDF File), (Download ผังตัวต่อ: PDF File)

 
  โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
         ปัจจุบันโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ดังนี้
                  1. ระดับปริญญาตรี : หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ)
                  2. ระดับปริญญาโท : หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ)
 
กลับสู่ด้านบน   
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230, โทรศัพท์ 0-3835-4580-4 ต่อ 2805, โทรสาร 0-3835-4849
, 51  
Copyright 2008, Faculty of Engineering at Si Racha, All rights reserved. Contact to engsrc@src.ku.ac.th. Last Update 9-08-2011