Untitled Document
 
 

  รศ.ฤชากร จิรกาลวสาน
  ( )
  E-mail: richakorn.c@chula.ac.th
  Phone: 02-693-6754 Ext.
  Fax:
  Website:  
  Office:
 
 
  สาขาที่เชี่ยวชาญ/ สาขาที่สนใจ:
 
  - ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
- ระบบทำความเย็น
- ระบบอัดอากาศ
- ระบบห้องสะอาด
- ระบบลิฟท์
 
คุณวุฒิ:  
 
M.Sc. (in Refrigeration&Air Conditioning)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประสบการณ์ในการทำงาน:
 
  - พ.ศ.2510-2511 ทำงานในตำแหน่งวิศวกร ออกแบบ ประเมินราคาและควบคุมการติดตั้งระบบปรับอากาศ ที่บริษัท ไชน่าเอ็นจิเนียรส์(ประเทศไทย) จำกัด ถนนสุขุมวิท กทม.
- พ.ศ.2511-2513 ทำงานในตำแหน่งวิศวกรออกแบบ ประเมินราคา และควบคุมการติดตั้งระบบปรับอากาศ ที่บริษัทเอฟ.อี.ซิลลิก(กรุงเทพ) จำกัด ถนนสีลม กทม.
- พ.ศ.2515-2548 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับผิดชอบในการบรรยาย วิชาการปรับอากาศและการระบายอากาศ วิชาการทำความเย็น วิชาเทอร์โมไดนามิกส์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล และวิชาอื่นๆ
- พ.ศ.2548-2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่ออายุราชการ ให้เป็นอาจารย์ประจำฯ
- พ.ศ.2553-ปัจจุบัน
1. วิศวกรออกแบบ และให้คำปรึกษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบทำความเย็น ระบบอัดอากาศ ระบบห้องสะอาด ระบบลิฟท์ และระบบทางเครื่องกลอื่นๆ
2. เป็นสมาชิก/ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมต่างๆดังนี้ :
- ASHRAE (American Society of Heating,Refrigerating, and Air conditioning Engineers,Inc.)
- วสท.(วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)
- สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
  การอบรม/ สัมมนา:
 
 
  งานเขียนตำรา/ งานวิจัย/ งานตีพิมพ์:
 
  ศึกษาและวิจัย
1. “Solar Radiation on Cold Storage”, King’s College, University of London ,1972 .Thesis supervised by Professor W.B. Gosney.
2. การประหยัดพลังงานตู้เย็น พ.ศ. 2530
3. STEAM BOILER SYSTEM STUDY ของบริษัทพัทยาฟูดจำกัด จังหวัดสมุทร์สาคร พ.ศ. 2531
ได้ศึกษาตรวจวัดอัตราการใช้ไอน้ำ และอัตราการสูญเสียไอน้ำ ในการทำปลากระป๋อง คำนวณความ ต้องการใช้ไอน้ำพร้อมเสนอแนะขนาด BOILER ที่ต้องซื้อเพิ่ม และเสนอแนะวิธีอนุรักษ์ไอน้ำ งานนี้มีวิศวกรผู้ช่วย 1 คนคือนายปรีดา
4.การใช้สารCFC(สารทำลายโอโซน)ในระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในประเทศไทย พ.ศ. 2535
5.การศึกษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเมื่อต้องใช้ท่อน้ำยายาวเทียบเท่าประมาณ 100 เมตร พ.ศ. 2538
6.การศึกษาระบบอัดอากาศของบันไดหนีไฟแบบใช้พัดลมแบบใบพัด พ.ศ. 2539-41
7. โรงงานอุตสาหกรรมผลิตผ้าอนามัยและผ้าอ้อมเด็กพีแอนด์จี(Procter & Gramble) พ.ศ. 2541 ตรวจวัด วิเคราะห์/วิจัยปัญหาเสียหายของผลิตภัณฑ์เนื่องจากอากาศในโรงงานผลิตมีความชื้นสัมพัทธิ์สูง ออกแบบระบบใหม่แก้ปัญหาจนสำเร็จลุล่วง
ตำรา เอกสารให้ความรู้ และบทความต่างๆ 1. เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ว.ส.ท. 2529
2. การประหยัดพลังงานในตู้เย็น ว.ส.ท. 2530
3. การประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศในอาคารพักอาศัย ว.ส.ท. พ.ศ. 2530
4.การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ พ.ศ. 2530
5. หลักการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ ส.ส.ท. พ.ศ. 2529
6. ระบบเครื่องปรับอากาศ วิศวกรรมอุตสาหการสำหรับผู้บริหาร พ.ศ. 2530
7. ระบบไฟฟ้ากำลังและควบคุมของระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น พ.ศ.2531-2541
8. การคำนวณภาระความเย็นของห้องเย็น พ.ศ. 2535-2541
9. ไซโครเมตริกส์ พ.ศ.2531-2541
10. การถ่ายเทความร้อน พ.ศ. 2531-2541
11. อัคคีภัยจากเครื่องไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ฝึกอบรบการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2537-2538
12. การศึกษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเมื่อต้องใช้ท่อน้ำยายาวเทียบเท่าประมาณ 100 เมตร สัมนาวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่12 วันที่11-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
13.มาตรฐานห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น สัมนาวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่12 วันที่11-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
14. พื้นฐานและสำนึกทางวิศวกรรม1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านระบบปรับอากาศและพลังงาน หนังสือวิชาการชุดที่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
15. พื้นฐานและสำนึกทางวิศวกรรม2 สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านระบบปรับอากาศและพลังงาน บทความวิชาการ เมษายน พ.ศ. 2542 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
16. ท่อและการหุ้มฉนวน บทความประกอบการสอนสำหรับ โครงการอบรมและสอบวิศวกรงานระบบ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่1 มีนาคม พ.ศ. 2542 และรุ่นที่2 กันยายน พ.ศ. 2542
17. การออกแบบและการนำเครื่องสูบน้ำไปใช้ในระบบปรับอากาศ สัมมนาวิชาการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ASHRAE Thailand Chapter กันยายน พ.ศ. 2543
18. มาตรฐานระบบระบายควัน ระบบอัดอากาศและระบบปลอดภัยจากเพลิงไหม้ พ.ศ. 2545
19. ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศ บทความวิชาการปีที่ 5 เล่มที่7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
20. เทอร์มอสแตตแบบอิเล็กทรอนิกส์ประหยัดพลังงานได้บทความวิชาการปีที่ 6 เล่มที่8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
21. “การตรวจสอบ การใช้งาน การบำรุงรักษาและความปลอดภัยของระบบควบคุมควัน” งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ว.ส.ท. วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
22. “Radiant Cooling in A Hot and Humid Country “ , Journal Volume 2, 2003-2004, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,Inc. (Thailand Chapter)
23. ตำราวิชา อุณหพลศาสตร์(Thermodynamics) พ.ศ. 2546
24. “ ระบบควบคุมควันไฟในอาคารพิเศษ “ การประชุมวิชาการเรื่อง วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติครั้งที่1 วันที่ 23-31 ตุลาคม พ.ศ. 2547 จัดโดย ว.ส.ท. และ 4 สมาคม
25. สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยการระเหยน้ำ โดย….ธนะสิทธิ์ องค์ธนะสุข และ ผศ. ฤชากร จิรกาลวสาน บทความวิชาการชุดที่ 9 พ.ศ. 2547สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
26. พื้นฐานและสำนึกทางวิศวกรรม 3 กับประสบการณ์งานปฏิบัติทางด้านระบบปรับอากาศ ทำความเย็นและพลังงานJournal Volume 3, 2004-2005, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,Inc. (Thailand Chapter)
27. การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศโดยการพ่นน้ำ โดย ธนาวรา ทองล้วน, รศ.ฤชากร จิรกาลวสาน บทความชุดที่ 10 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย พ.ย. 2548
28. Unnecessary Usage of Star-Delta Magnetic Starter, A supplementary Journal December 2005, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,Inc. (Thailand Chapter) 29. A Low Cost Heat Pipe for Reducing Relative Humidity in Air Conditionig System, Journal Volume 1, 2005-2006, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,Inc. (Thailand Chapter) 30. ภาระและประสิทธิภาพมอเตอร์ บทความชุดที่ 11 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย พย. 2549Motor Load and Efficiency. ASHRAE Journal ,Thailand Chapter 2006-2007 Volume 1
31. การอนุรักษ์พลังงานในพัดลมของเครื่องระเหยในห้องเย็น บทความชุดที่ 11 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย พ.ย. 2549
32. พื้นฐานและหลักการของเครื่องปรับอากาศแบบดูดกลืน บทความชุดที่ 12 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย พ.ย. 2550
33. คุ่มือการอนุรักษ์พลังงาน ในระบบการใช้พลังงานหลักด้านระบบปรับอากาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ย 2550-2551
34. การเปลี่ยนสารทำความเย็น R-22 เป็นโปรเพน R-290บทความชุดที่ 13 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย พ.ย. 2551
  สถานะปัจจุบัน: ปฏิบัติงาน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ: วันที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 10:08:37 นาฬิกา
   
Untitled Document
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230, โทรศัพท์ 0-3835-4580-4 ต่อ 2805, โทรสาร 0-3835-4849, 51