สำนักงานเลขานุการ


รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ตำแหน่ง 
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ตำแหน่ง
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 • นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่ง
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่ง
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • บุคลากร
 • พนักงานทั่วไป
 • พนักงานขับรถยนต์
 • บุคลากร
ตำแหน่ง
 • นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 • นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่ง
 • นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 • นักวิชาการพัสดุ
 • นักวิชาการพัสดุ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ
ตำแหน่ง
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ
ตำแหน่ง
 • นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
ตำแหน่ง
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • นักประชาสัมพันธ์