งานบุคคล

สำหรับสายวิชาการ

  จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
  ผลงานวิจัยที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558)
  ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ สายวิชาการไปศึกษาต่อของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

สำหรับสายสนับสนุนฯ

  ดาวน์โหลด Template คู่มือการปฏิบัติงาน และไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (ต้องล็อคอินด้วยบัญชี @eng.src.ku.ac.th เท่านั้น)
  ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ ตำแหน่งชำนาญการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการไปศึกษาต่อของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
  ข้อตกลงงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรอบภาระงานเฉพาะตำแหน่ง)

สำหรับบุคลากรในคณะ

  แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศของบุคลากรและนิสิตเป็นหมู่คณะ
  การขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ
  แบบติดตามผลการ ฝึกอบรม/สัมมนา ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
  จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แบบฟอร์มขอเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ (แบบเบิก-ไม่เบิกค่าใช้จ่าย)  
  แบบฟอร์มแนบเบิกไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 
  ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายฯ
  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  รายงานผลการปฏิบัติงาน