งานคลังและพัสดุ

ระเบียบ ประกาศ

   การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
   ประกาศการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมนิสิต
   การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
   แนวปฏิบัติในการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
   ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรวุฒิปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
   ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่นเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
   ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินบางประเภทจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ประกาศ กำหนดอัตราค่าจ้างเหมานิสิตช่วยงาน
   ประกาศ กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สำนัก
   ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณสำหรับกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ปฏิบัติงานในการดำเนินการสอบกลางภาคและการสอบไล่
   ประกาศ เรื่องกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับคณะวิชา สำนัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต
   ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
   ประกาศ หลักเกณฑ์การใช้โทรศัพท์มือถือ
   ประกาศกำหนดอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณในการจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
   หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย
   หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยใช้เงินรายได้

แบบฟอร์ม

   ฟอร์มใบสำคัญรับเงินคณะ
   ฟอร์มสัญญาการยืมเงินคณะ (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
   ฟอร์มสัญญาการยืมเงินโครงการพิเศษ (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
   แบบขอให้ซื้อหรือจ้าง-โครงการพิเศษ
   แบบขอให้ซื้อหรือจ้าง-ภาควิชา
   แบบขอให้ซื้อหรือจ้าง-ส่วนกลางคณะวิศวะ
   แบบใบแจ้งซ่อมของคณะวิศวฯ
   ใบรับรองแทนใบเสร็จคณะ
   ใบเบิกวัสดุสำนักงาน
   แบบฟอร์มขอให้ซื้อหรือจ้าง
   แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน
   แบบฟอร์มหนังสือเสนออนุมัติโครงงานนิสิต
   แบบฟอร์มหนังสือเสนออนุมัติโครงงานนิสิตภาคพิเศษ
   แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายกิจกรรมพานิสิตไปดูงาน
   แบบฟอร์มBill Payment
   ฟอร์มขออนุมัติเช่ายานพาหนะ
   แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอสนับสนุนเงินกองทุน