แผนกลยุทธ์การบริหารคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


1. การสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
2. การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
3. การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ
4. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


1. การสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อป็นผู้นำทางการวิจัยและวิชาการในภูมิภาคตะวันออก
2. การพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา


1. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
2. การสร้างเสริมผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้มากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ แบบมีส่วนร่วมของบุคลากร นิสิต พันธมิตร และเครือข่าย
4. การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกและระดับชาติ
5. การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและด้วยหลักธรรมาภิบาล