ประกาศ/ ทุนการศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษาขอรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ “โครงการทุนอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” ประจำปีการศึกษา 2560
แจ้งประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ “โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ”
แจ้งประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
ประกาศผู้มีรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีการศึกษา 2560
ประกาศผู้มีรายชื่อสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 3 พ.ย. 60

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา เทสโก้โลตัส
ประกาศการเตรียมความพร้อมของนิสิตที่ต้องการกู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา”ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา”
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา “ระเบียบว่าด้วยความประพฤติวินัยนิสิต ประจำปี 2555”
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา”ระเบียบว่าด้วยความประพฤติวินัยนิสิต ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา”
หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบวัดผลภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนในปี พ.ศ. 2558
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการของ นิสิตระดับปริญญาตรี
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการของ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ต.ค.-พ.ย.)
ทุนการศึกษาสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ย.-ธ.ค.)
ทุนภูมิพล (ก.พ.- มี.ค)
ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (ก.พ.- มี.ค.)