โครงการ“ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาตามรอยพ่อ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ”

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 งานกิจการนิสิตได้จัดโครงการ “ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาตามรอยพ่อ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 อาทิ ทั้งด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงานที่ได้รับการถ่ายทอดจาก ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ