Smart Engineer ประจำปีการศึกษา2560

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ทางโครงการ Smart Engineer ประจำปีการศึกษา2560 ได้รับเกียรติจาก ทีมงานHR. จากบริษัท SCG มาให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมในเรื่องการสมัครงานให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ Smart Engineer
ขอขอบพระคุณ ทีมงาน HR จากบริษัท SCG เป็นอย่างสูงค่ะ