ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์

ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ห้องสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

Email: suphattharachai@eng.src.ku.ac.th


ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ห้องสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ

ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

โทร 0-3835-4580-3 ต่อ 2803
Email: sirichai@eng.src.ku.ac.th


ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวณิชาภัทร คุ้มสุข

นางสาวณิชาภัทร คุ้มสุข

สมาคมศิษย์เก่า, งานรับปริญญา, โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร, ทรานสคริปกิจกรรม ติดต่อช่อง4 ห้องฝ่ายการศึกษา อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

โทร 0-3835-4580-3 ต่อ 2827
Email: nichapat@eng.src.ku.ac.th


นางสาวณิชาภัทร คุ้มสุข

สมาคมศิษย์เก่า, งานรับปริญญา, โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร, ทรานสคริปกิจกรรม ติดต่อช่อง4 ห้องฝ่ายการศึกษา อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวศรีรัตน์ พงษ์เจริญ

นางสาวศรีรัตน์ พงษ์เจริญ

ฝึกงาน, สหกิจ, การขอเข้าโรงงาน, MOU ติดต่อช่อง3 ห้องฝ่ายการศึกษา อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

โทร 0-3835-4580-3 ต่อ 2812
Email: srirat@eng.src.ku.ac.th


นางสาวศรีรัตน์ พงษ์เจริญ

ฝึกงาน, สหกิจ, การขอเข้าโรงงาน, MOU ติดต่อช่อง3 ห้องฝ่ายการศึกษา อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวภัทรวดี ชูสินธ์

นางสาวภัทรวดี ชูสินธ์

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร, ทุนการศึกษา, การแข่งขันและประกวด, เว็บไซต์กิจการนิสิต, สโมสรนิสิต ห้องสมาคมนิสิตเก่า อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

โทร 0-3835-4580-3 ต่อ 2823
Email: pattarawadee@eng.src.ku.ac.th


นางสาวภัทรวดี ชูสินธ์

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร, ทุนการศึกษา, การแข่งขันและประกวด, เว็บไซต์กิจการนิสิต, สโมสรนิสิต ห้องสมาคมนิสิตเก่า อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์