ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่วงเวลาแจ้งเตือน
  • 28 พ.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61
  • 28 พ.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61
กิจกรรม
  • กำหนดการนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน – ภาคปกติ
  • กำหนดการนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน – ภาคพิเศษ
 ประกาศเกณฑ์การพิจารณาผลการฝึกงานของนิสิตภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561
 กรอกคำร้องฝึกงาน TR03 ออนไลน์ (คำร้องกรณีนิสิตหาที่ฝึกงานเอง)   
 ประชาสัมพันธ์คู่มือแนะนำการกรอกคำร้องฝึกงาน TR03 ออนไลน์