กลุ่มวิจัยวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎีและปัญญาเชิงคำนวณ

กลุ่มวิจัยวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎีและปัญญาเชิงคำนวณ หัวหน้ากลุ่ม อ.ดร.อดิศักดิ์ สุภีสุน

Theoretical Computer Science and Computer Intelligence Research Group, TCIR

Head of research group: Dr. Adisak Supeesun

TCIR is a group of researchers who work in the area of theoretical computer science and computational intelligence. We study problems and properties of algorithms for solving the problems as mathematical objects. Our aims are to gain deep understanding and develop new knowledges for designing more efficient algorithms.

 

Current research interests:

– swarm intelligence

– adversarial attacks in machine learning

– online decision making

– learning over networked data