หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | การบริหารงาน | สาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษา | งานวิจัย | งานบริการวิชาการ | เว็บไซต์เดิม
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ใน 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ และ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | เลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2557 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบ 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ รอบ 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รอบ 2
เลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัครถึงวันที่ 18 เม.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อกุศลแห่งปัญญาและพัฒนาตน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ วัดพิบูลสัณหธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 6 อัตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
เอกสารให้ดาวน์โหลดสำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก : แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)
----------------
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด มหาชน รับสมัครวิศวกรประจำภาคตะวันออก
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครวิศวกรหลายตำแหน่ง
บริษัทโตโยต้า โบโชกุ สยาม เมทัล จำกัด รับสมัครงาน วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าและเครื่องกล 3 ตำแหน่ง
บริษัท จักรวาลเคมี จำกัด รับสมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า หลายตำแหน่ง
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด รับวิศวกรโยธา หลายตำแหน่ง
บริษัท Canvassco (Thailand) รับสมัครงานในตำแหน่ง Research Analyst / Business Analyst
บริษัท โซนี ประเทศไทย จำกัด รับสมัครวิศวกรหลายตำแหน่ง
บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด รับสมัครวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จำกัด รับสมัครวิศวกร 2 ตำแหน่ง
บริษัท ไทยโคะอิโท จำกัด รับสมัครวิศวกรฝ่ายออกแบบ หลายอัตรา
 
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา สำหรับนิสิต สำหรับบุคลากร อื่นๆ
  สาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษา
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  โครงการรับตรงระดับปริญญาตรี
  กู้ กยศ.
  หอพักนิสิต
   
  ประกาศ/ ทุน/ แบบฟอร์ม
  ฝึกงานนิสิตคณะวิศวฯ
  สโมสรนิสิตคณะวิศวฯ
  องค์การนิสิตวิทยาเขตศรีราชา
  ทรานสคริปต์กิจกรรม
  ฝ่ายการศึกษา
  หอพักนิสิต
  ห้องสมุด
  คำสั่ง/ ประกาศ/ แบบฟอร์ม
  งานวิจัย
  ระบบภาระงานอาจารย์
  ระบบประเมินการเรียนการสอน
  e-Office
  SRC Web Mail
  ENG Web Mail
  ENG IT Service
  ENG Calendar
  สายตรงคณบดี
  วารสาร MICE
  งานประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ
  มก. วิทยาเขตศรีราชา
  มก. วิทยาเขตบางเขน
  สภาวิศวกร
 
  Copyright 2013 Faculty of Engineering at Si Racha, Kasetsart University Sriracha Campus.