หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | การบริหารงาน | ภาควิชาและหลักสูตร | บัณฑิตศึกษา | งานวิจัยและบริการวิชาการ | ทดสอบวัสดุวิศวกรรม | เว็บไซต์เดิม
เปิดรับสมัคร ป.โท (ภาคปกติ) รอบ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ 6 เม.ย. - 13 มิ.ย. 2558 นี้
แจ้งกำหนดการและกิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 58
ประกาศรายชื่อผู้รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียร์ริ่งเฮ้า (Clearinghouse) - ทุกคณะของวิทยาเขตศรีราชา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
งานพัฒนาวิชาการ เปิดรับสมัครผู้ในใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "CAS: Compressed Air System"
งานพัฒนาวิชาการ เปิดรับสมัครผู้ในใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "IPS: Industrial Power System Performance Improvement with Detuned Capacitor Banks and Tuned Harmonic Filters"
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อกุศลแห่งปัญญาและพัฒนาตน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ วัดพิบูลสัณหธรรม
 
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา สำหรับนิสิต สำหรับบุคลากร อื่นๆ
  ภาควิชาและหลักสูตรการศึกษา
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  โครงการรับตรงระดับปริญญาตรี
  กู้ กยศ.
  หอพักนิสิต
   
  ประกาศ/ ทุน/ แบบฟอร์ม
  ฝึกงานนิสิตคณะวิศวฯ
  สโมสรนิสิตคณะวิศวฯ
  ทรานสคริปต์กิจกรรม
  ฝ่ายการศึกษา
  หอพักนิสิต
  ห้องสมุด
  คำสั่ง/ ประกาศ/ แบบฟอร์ม
  ระบบภาระงานอาจารย์
  ระบบประเมินการเรียนการสอน
  e-Office
  KU Web Mail
  SRC Web Mail
  ENG Web Mail
  ENG IT Service
  สายตรงคณบดี
  MICE Mag & News
  งานประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ
  มก. วิทยาเขตศรีราชา
  มก. วิทยาเขตบางเขน
  สภาวิศวกร
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-4580-6 ต่อ 2805
E-Mail: info@eng.src.ku.ac.th

Copyright 2013 Faculty of Engineering at Si Racha, Kasetsart University Sriracha Campus.