หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | การบริหารงาน | ภาควิชาและหลักสูตร | งานวิจัยและบริการวิชาการ | ทดสอบวัสดุวิศวกรรม | เว็บไซต์เดิม
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. - 19 พ.ค. 2560
คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการระบบบำบัดน้ำเสียและการแปรรูปกากไขมัน จากน้ำเสียแก่ชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและตรวจสอบการชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ปฏิทินการรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวนหลายอัตรา
เอกสารให้ดาวน์โหลดสำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก : แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)
ระบบฝากประวัติเพื่อสมัครงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
----------------
บริษัทเอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง เปิดรับนิสิตจบใหม่เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
บริษัท เอจเลส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ ตำแหน่ง วิศวกร แผนก Manufacturing and     Engineering
บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง Service Engineer จำนวน 1 อัตรา
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) รับสมัครงานวิศวกรหลายตำแหน่ง
บริษัท ไซแคปท์ จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลายตำแหน่ง
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์เปอเรฃั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Site Engineer จบการศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ(การ์ดจอแยก)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับมอบเครื่องปรับอากาศจำลองเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนจาก บริษัท ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
จำกัด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค
สภาวิศวกร ได้รับรองคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556-2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2558
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ก.ค. 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำสัญญาบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ University of Quebec at Chicoutimi
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ซิเลซติก้า (ประเทศไทย) จำกัด
 
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา สำหรับนิสิต สำหรับบุคลากร อื่นๆ
  ภาควิชาและหลักสูตรการศึกษา
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  โครงการรับตรงระดับปริญญาตรี
  รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
  กู้ กยศ.
  หอพักนิสิต
   
  ประกาศ/ ทุน/ แบบฟอร์ม
  ฝึกงานนิสิตและสหกิจศึกษา
  คำร้องออนไลน์สำหรับนิสิต
  สโมสรนิสิตคณะวิศวฯ
  ทรานสคริปต์กิจกรรม
  ฝ่ายการศึกษา
  หอพักนิสิต
  ห้องสมุด
  ประเมินห้องปฏิบัติการ: 2/2559
  คำสั่ง/ ประกาศ/ แบบฟอร์ม
  ระบบจองรถตู้บริการคณะวิศวฯ
  ระบบภาระงานอาจารย์
  เอกสารออนไลน์สำหรับอาจารย์
  ระบบประเมินการเรียนการสอน
  ประเมินห้องปฏิบัติการ:2/2559
  ตารางการใช้ห้องอาคาร 15
  e-Office
  KU Web Mail
  SRC Web Mail
  ENG Web Mail
  DB ENG SRC
  สายตรงคณบดี
  ENG SRC News
  งานประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ
  มก. วิทยาเขตศรีราชา
  มก. วิทยาเขตบางเขน
  สภาวิศวกร
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-4581-6 ต่อ 2823, ติดต่อโครงการรับตรง ต่อ 2813 หรือ 095-405-9013
E-Mail: info@eng.src.ku.ac.th

Copyright 2013 Faculty of Engineering at Sriracha, Kasetsart University Sriracha Campus.