Change your cover photo
Change your cover photo

This user has not added any information to their profile yet.

นางสาวชัชณี
กลั่นสอน
2808
Miss Chatchatnee
Gunson
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 ห้องสำนักงานเลขานุการคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
 • กจ.ม.การจัดการมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศศ.บ (ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยคณุฉะเชิงเทรา
 • หัวหน้างานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ค. 2/2544 24 พ.ค.2544
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ค. 21/2545 19 พ.ย.2545
 • รักษาการเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ค.1962/2546 30 มิ.ย.2546
 • คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของคณะ
 • กรรมการสภาข้าราชการ ผู้แทนวิทยาเขตศรีราชา
 • กรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ของ สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เป็นคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
 • หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสร์ศรีราชา คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่698/2556 วันที่ 8 มีนาคม 2556
 • ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่33/2556 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตร์ ที่698/2556 วันที่ 8 มีนาคม 2556 - กรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 739/2556 12 มีนาคม 2556
 • กรรมการดำเนินงานจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่ 38/2556 22 มีนาคม 2556
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา(ค.คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่ 69/56 4 มิถุนายน 2556)
 • กรรมการพัฒนาบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา (คำสั่งวิทยาเขตศรีราชา ที่48/2557 17 ม.ค.57)
 • กรรมาธิการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของสภาข้าราชการ มก. มี.ค.57-ส.ค.58
 • เป็นผู้ประสานงานกรรมการสภาข้าราชการประจำวิทยาเขตศรีราชา ประกาศ 14 มี.ค.57
 • กรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
 • ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะประมง สำนักงานเลขานุการ และ ฝ่าย สนับสนุนวิชาการ
 • กรรมการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปีการศึกษา 2556
 • อนุกรรมการฝ่ายจัดหาร้านค้าและสิทธิประโยชน์ ในคำสั่ง มก. ว. ศรช. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่19 และงานเกษตรแฟร์ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 (ค. 313/2557 24 เม.ย.57)
 • ประกานียบัตรหลักสูตร "ศรีราชามินิ เอ็มบีเอ" โครงการพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มก.
 • เทคนิคการจัดทำ Key Perfomance Indicator (KPI)ตามแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพของ มก.
 • การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การพูดในที่ชุมชน
 • การทำวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร