Change your cover photo
เปลี่ยนรูปภาพหน้าปก

This user has not added any information to their profile yet.

จักรินทร์
กลั่นเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Jakkarin
Klunngien
***ลาศึกษาต่อ***
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System)
 • การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 2559-ปัจจุบัน
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 2555-ปัจจุบัน
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2549-2554
 • วิศวกรโรงงาน (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) บริษัท เดลแมกซ์ แมชชีนนารี จำกัด, 2549
 •  "นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC. Facilitator)" สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 7-8 พฤศจิการยน 2556
 •  "Quality Management System (QMS)ISO 9001:2008 Training Course (IRCA Reg.No.A18021)" สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, 1-5 เมษายน 2556
 •  "มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต" คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 2555
 •  "Logistics Excellence Training 2011" สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2554
 •  "Design of Experiments (DOE)" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552
 •  "Preventive and Predictive Maintenance" Oil ‘R Us Co.,Ltd., 2551
 •  "ผู้ตรวจสอบอาคาร" มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2549
 •  "7-Waste" สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สิงห์บุรี, 2549
 •  "Introduction to Lean Manufacturing System" สถาบันเพิ่มผลผลิต, 2548

การประชุมวิชาการระดับชาติ

 • จักรินทร์ กลั่นเงิน และรัฐวุฒิ เพ็ชรแก้ว. (2557). “การลดของเสียในกระบวนการฉีดสายไฟรถยนต์ด้วยการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2557. : 813-818.

 • ประภาพรรณ เกษราพงศ์ จักรินทร์ กลั่นเงิน และณัชฎาภรณ์ จันทรา. (2557). “การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการจัดสรรลูกค้าให้กับศูนย์กระจายสินค้าของโรงงานแปรรูปอาหาร.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2557. : 827-832.

 • จักรินทร์ กลั่นเงิน และประภาพรรณ เกษราพงศ์. (2556). “การลดของเสียในกระบวนการผลิตเส้นโมโนด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556.

 • จักรินทร์ กลั่นเงิน และประภาพรรณ เกษราพงศ์. (2555). “การพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าเพื่อควบคุมสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555. : 150-154

 • จักรินทร์ กลั่นเงิน และชานนท์ มูลวรรณ. (2553). “การเปรียบเทียบการเพิ่มอายุการใช้งานมีดตัดฟันเฟืองระหว่างวิธีการเคลือบฟิล์มบางด้วยไอทางกายภาพกับการขัดผิว.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2553.

 • สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร และจักรินทร์ กลั่นเงิน. (2548). “การพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมทอผ้า.” การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงาน 2548.

วารสารวิชาการระดับชาติ

 • เชฎฐา ชํานาญหล่อ จักรินทร์ กลั่นเงิน และไตรภพ แซ่ตั้ง. (2559). “การประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ในการจัดสมดุลสายการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์.” วารสารวิทยาศาสตร์ มข.. ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 : 809-819.

 • จักรินทร์ กลั่นเงิน. (2558). “การจัดสมดุลสายการประกอบด้วยวิธีการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตตู้แช่.” วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 : 56-69.

 • จักรินทร์ กลั่นเงิน และอนุเชษฐ์ พลเยี่ยม. (2558). “การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเนื้อสบู่เหลวด้วยการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล.” วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 : 1-12.

 • พรเทพ แก้วเชื้อ จักรินทร์ กลั่นเงิน ประภาพรรณ เกษราพงศ์ วรินทร์ เกียรตินุกูล ชาคริต ศรีทอง และอาณัติ  รังสรรค์-เกษม. (2554). “การวิเคราะห์และหาผลกระทบที่ส่งผลต่อกระบวนการติดผงกำมะหยี่.” วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : 43-56.