Change your cover photo
Change your cover photo

This user has not added any information to their profile yet.

นางจิรดาวัลย์
จรุงธรรมโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
662001
-
JIRADAWAN
JARUNGTHAMMACHOTE
สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

BURAPHA UNIVERSITY

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

1. งานนโยบายและแผน

2. แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะฯ

3. แผนเชิงรุกที่มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ฯ

4. วิเคราะห์ความเป็นไปได้การเปิดหลักสูตรใหม่

5. การขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

6. การปรับโครงสร้างองค์กร

 • 10 ก.พ. 59 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2558
 • 2 มี.ค. 59  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือกตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนและกิจกรรม รุ่นที่ 2
 • 3-4 มี.ค. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานปะจำของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ"
 • 11 มี.ค. 59 รับฟังการนำเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558
 • 7-8 เม.ย. 59 อบรมหลักสูตร“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบงานสารบรรณกับการบริหารงานธุรการ”
 • 12 พ.ค. 59 -2 มิ.ย. 59 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น" รุ่นที่ 1

 • 18-19 มิ.ย. 59 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 วิทยาเขตศรีราชา
 • 28-29 มิ.ย. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ”
 • 7 ก.ค. 59 โครงการอบรม “การสร้างเครือข่ายการสื่อสารภายในองค์กร
 • 11 ก.ค. 59 เทคนิคการสร้างแบบสอบถามงานวิจัยที่มีคุณภาพ
 • 13 ก.ค. 59 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “ปลุกพลังด้วยความคิดบวกร่วมสร้างสรรค์ มก.”
 • 15-16 ส.ค. 59 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน “การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานให้กับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ”
 • 31 ส.ค. 59 ถึง 2 ก.ย. 59 การจัดทำแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ 
 • 17-18 ต.ค. 59 อบรมการวิเคราะห์ค่างาน
 • เทคนิคการสร้างข้อมูลและการเขียนข้อมูลเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิเคราะห์โครงการ เรื่อง "การจัดทำเอกสารโครงการเปิดสอนหลักสูตร ภาคพิเศษ"
 • การทำวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร