Change your cover photo
เปลี่ยนรูปภาพหน้าปก
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

นางกฤติยา
เนียมรอด
2814
Kittiya
Niamrod
ตึกปฎิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน        ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

งานหลัก

  1. งานทะเบียนวัดและประเมินผล
  2. งานบริการการเรียนการสอนและการสอบ
  3. งานคำร้องของนิสิต

งานรอง

  1. งานประกันคุณภาพ ระดับคณะ

2559          โครงการสัมมนา KM-KU เพื่อการบริหารงานหลักสูตรและพัฒนางานด้านวิชาการ ประจำปี 2559

2559         อบรมหลักสูตร เรื่อง "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบงานสารบรรณกับการบริหารงานธุรการ"

2559          อบรมหลักสูตร "การใช้งาน Google Apps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการปฎิบัติงาน

2559          โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2559 เรื่อง "การคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ ช่วยสร้างความผูกพันอันดีในองค์กร"

2559          อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2559          โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  "ปลุกพลังด้วยความคิดบวก ร่วมสร้างสรรค์ มก."

2559          โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ระยะกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)"

2559          อบรม Microsoft Excel Advanced 2013

2560          อบรมการใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo

2560          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนแบบประเมินค่างาน เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุและช่วยวิชาการ

2560          อบรมหลักสูตร Tips & Trick for Microsoft Office 2016"

2560          โครงการสัมมนาเรื่อง "การป้องกันปราบปรามการทุจริตปละผลประโยชน์ทับซ้อน : การจัดซื้อจัดจ้าง"