Change your cover photo
เปลี่ยนรูปภาพหน้าปก
การปฏิบัติงานคือการปฏิบัติธรรม
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

นางสาวณิชาภัทร
คุ้มสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2827
0841003693
Nichapat
Kumsuk
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2533-2537 พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไทยคาวาซูมิ จำกัด, บริษัท PCTT จำกัด
 • 2537-2539 หัวหน้าฝ่ายจัด-ส่งสินค้า, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย บริษัท เฮคซากอน จำกัด
 • 2539-2544 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2545-2546 ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท บางกอกอินเซ็นต์ จำกัด
 • 2546-2551 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • 2551-ปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ภาระงานหลัก

 • จัดกิจกรรมให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่  โครงการปัจฉิมนิเทศ  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ฯลฯ
 • จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะให้กับนิสิต
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา (ข้อมูลกิจกรรมนิสิต)

ภาระงานรอง

 • ติดต่อประสานงานกับสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
 • งานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

17 ตุลาคม 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

6 มิถุนายน 2560 โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การวิจัยและการขอทุนวิจัยจากภายนอกและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์อาชีพอาจารย์

ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)

2 มีนาคม 2559  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือกตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนและกิจกรรม รุ่นที่ 2

3-4 มีนาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำของบุคลากร สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

11 มีนาคม 2559 รับฟังการนำเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9  ประจำปี 2558

28-29 เมษายน 2559 อบรมหลักสูตรการใช้งาน Google Apps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและปฏิบัติงาน

12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น รุ่นที่ 1

20-22 มิถุนายน 2559 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจำปี พ.ศ.2559 เรื่อง การคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ ช่วยสร้างความผูกพันอันดีในองค์กร

5-6 กรกฎาคม 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method)

7-8 กรกฏาคม 2559 โครงการสัมมนากิจการนิสิต

22 กรกฎาคม 2559 โครงการชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

3-4 สิงหาคม 2559 โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ระยะกลาง 5 ปี (2560-2564)

ปี พ.ศ.2558

23-25 กรกฏาคม 2558 สัมมนาโครงการทัศนศึกษา SCG & University Collaboration 2015 (ลำปาง-เชียงใหม่)

7-9 กันยายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานและผลงานการวิเคราะห์เพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ปี พ.ศ.2557

21 พฤศจิกายน 2557 อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 หลักสูตร สารสนเทศสำหรับงานบริหารและธุรการ รุ่นที่ 1

ปี พ.ศ.2556

15-19 กรกฏาคม 2556 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับเครือข่ายนักวิชาการศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา

ปี พ.ศ.2554

อบรม : เข้าร่วมโครงการจัดความรู้ (KM) เรื่องการพัฒนานิสิต เพื่อการประกันคุณภาพ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2554

สัมมนา : เรื่อง การสร้างคุณค่างานประจำให้เป็นงานวิจัย วันที่ 18 มกราคม 2554
สัมมนา : โครงการสัมมนาบุคลากร 4 -9 พฤษภาคม 2554
สัมมนา : “ทำงานอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่า ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 2 กันยายน 2554

สัมมนา : เรื่อง กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ได้ผล วันที่ 24 กันยายน 2554

ศึกษาดูงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและการ บริหารจัดการของคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ วันที่ 18 สิงหาคม 2554

ปี พ.ศ.2553

อบรม : โครงการ "การวิจัยด้านกิจการนิสิต" เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553
อบรม : โครงการนิเทศงานบุคลากรสาขงานนักวิชาการศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)กับงานกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553
อบรม : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนิสิต เรื่องเทคนิคการประสานงานและการเขียนโครงการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553
อบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความสุขในการทำงาน เรื่อง "การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ" เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553
อบรม : โครงการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การสอนสุภาพสตรีบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553
อบรม : การจัดการองค์ความรู้งานประกันคุณภาพพกับการทำงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553
อบรม : โครงการจัดการความรู้เรื่อง "การเสวนาการจัดการศึกษา"เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2553
อบรม : โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553
อบรม : เรื่อง การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553
อบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ" เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2553
อบรม : การพัฒนาระบบสารสนเทศและการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าในการทำงานของเครือข่ายนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553

สัมมนา : โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2553
สัมมนา : เครือข่ายนักวิชาการศึกษา ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2553
สัมมนา : เรื่อง"วช.ทางออกปัญหาการติดเกม" เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553
สัมมนา : โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสาตร์ศรีราชา ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2553
สัมมนา : SCG เชิญทัศนศึกษากิจการและการปฏิบัติตามแนวการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2553

ปี พ.ศ.2552

อบรม : โครงการนิเทศงานบุคลากรสายงานนักวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552
อบรม : โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การนั่งสมาธิเบื้องต้นและการบริหารจิต"เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552

สัมมนา : โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการเรื่อง "จิตเบิกบาน งานได้ผล คนเป็นสุข"เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552
สัมมนา : การสร้างความก้าวหน้าในการทำงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วันที่ 20-25 มีนาคม 2552

ปี พ.ศ.2551

อบรม : โครงการ “การจัดการความรู้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม” ครั้งที่ 5 วันที่ 27 กันยายน 2551
อบรม : โครงการเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551
อบรม : เทคนิคการวิจัยและเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 28-29 พ.ค.2551
อบรม :หลักสูตร “ศิลปะการพูดและการเพิ่มพลังในคำพูด” ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2551

สัมมนา : เรื่อง “การระดมความคิดเห็นเพื่อพิชิตปัญหาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาของเรา”ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2551

ปี พ.ศ.2550

อบรม : โครงการสร้างความรู้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ E-Learning ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2550
อบรม : หลักสูตร "ศรีราชา มินิ เอ็มบีเอ" รุ่นที่ 14 ระหว่างเดือน กันยายน - มีนาคม 2550
อบรม : หลักสูตร “หัวใจพนักงานบริการและประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว” ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2550
อบรม :หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนางาน” ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2550
อบรม : โครงการสัมมนาการจัดการความรู้เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2550
อบรม : “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้กล้องดิจิตอลและการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2550
อบรม : โครงการสัมมนาการจัดการความรู้เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2550

สัมมนา : โครงการสัมมนาและศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 7-10 พฤษภาคม 2550

ปี พ.ศ.2549

อบรม : เรื่องเทคนิคการสร้างระบบข้อมูลและการเขียนข้อมูลเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2549
อบรม : หลักสูตร “การแปลและเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย” ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2549
อบรม : หลักสูตร “รูปแบบการวิจัยและสถิติที่ใช้” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2549
อบรม : หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานธุรการ” ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2549

สัมมนา : โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2549 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2549

ปี พ.ศ.2548

อบรม : เข้าร่วมโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 17 พฤษภาคม 2548
อบรม : เข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548
อบรม : เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 8 21-25 มีนาคม 2548
อบรม : โครงการบรรยายพิเศษ "ธรรมะ พาใจสะอาด" 28 กุมภาพันธ์ 2548

สัมมนา : บุคลากรคณะวิศวฯศรีราชา “เพื่อรวมพลัง สร้างสรรค์ พัฒนา” 16, 18-19 มีนาคม 2548

ปี พ.ศ.2547

อบรม : เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ" รุ่นที่ 2/2547 28-30 กันยายน 2547
อบรม : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ ปี 2547” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2547
อบรม : เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“สร้างเวบไซด์ ง่ายนิดเดียว”27-28 พ.ค.2547
อบรม : เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานธุรการ 26-27 ก.พ.2547

สัมมนา : เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิคการจัดทำ Key Perfomance Indicator (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 ตุลาคม 2547
สัมมนา : เรื่อง"วิธีเก็บข้อมูลเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพ" 11 สิงหาคม 2547
สัมมนา : บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปี 2547 วันที่ 11-13 มีนาคม 2547

ปี พ.ศ.2546

อบรม : หลักสูตรระบบการสนับสนุนการเรียน การสอนผ่าน LMS รุ่นที่ 1 9 ตุลาคม 2546
อบรม : เชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อมูลระบบ e-office ของมหาวิทยาลัย 6 มิถุนายน 2546