Change your cover photo
Change your cover photo

This user has not added any information to their profile yet.

ดร.เพ็ญสุดา
พันฤทธิ์ดำ
2836
Dr. Pensuda
Phanrutdum
ห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
 • D.Eng. (Industrial Engineering), Kasetsart University, Thailand
 • M.Eng. (Industrial Engineering), Kasetsart University, Thailand
 • B.Eng. (Industrial Engineering), Naresuan University, Thailand
 • Performance Measurement
 • Productivity Management
 • Work Improvement
 • 2544 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • 2553 – 2556 : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

 • Industrial Work Study
 • Safety Engineering
 • Value Engineering
 • คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ผู้แทนภาควิชาฯ)
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภันและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • มี.ค. 2557     อบรม “ผู้ตรวจตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx (OA Training) จัดโดย สกอ.
 • ก.ย. 2556     การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 2556-2557”  จัดโดย สกอ.

1.  อัมพิกา  ไกรฤทธิ์ และ เพ็ญสุดา  พันฤทธิ์ดำ. 2560. ฟารประยุกต์หลักการ 3Rs สำหรับอุตสาหกรรมถังน้ำมันเชื้อเพลิงพลาสติก. วารสารสิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 27. ฉบับที่ 1 ม.ค. - เม.ย. หน้า 101 - 110. 

2.  ภาคภูมิ ชูมณี และ เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ. 2559. การออกแบบดัชนีชี้วัดและการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะ. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ประชาคมโลก Local Industrial Innovations for Global Community. 7 – 8 กรกฎาคม 2559. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

3.  กฤษฎา จันทร์เมือง และ เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ. 2559. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถฟอร์คลิฟท์ บริษัท ทีพีเค ฟอร์คลิฟท์ จำกัด. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ประชาคมโลก Local Industrial Innovations for Global Community. 7 – 8 กรกฎาคม 2559. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

4.  ปิติพงษ์ ฤทธิ์ตา, เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, และ เชฎฐา ชำนาญหล่อ. 2559. การเลือกทำเลที่ตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น.  การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ประชาคมโลก Local Industrial Innovations for Global Community.    7 – 8 กรกฎาคม 2559. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

5.  ศุภกาญจน์ แก่นท้าว, นัฎฐวิกา จันทร์ศรี และเพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ. 2559. ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์สำหรับนิสิตในมหาวิทยาลัย. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ประชาคมโลก Local Industrial Innovations for Global Community. 7 – 8 กรกฎาคม 2559. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

6.  ชัชวาล บัวผาย, นัฎฐวิกา จันทร์ศรี และเพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ. 2559. การออกแบบเชิงการยศาสตร์ของเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กปฐมวัย. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ประชาคมโลก Local Industrial Innovations for Global Community. 7 – 8 กรกฎาคม 2559. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

7. รักศักดิ์  ทิณเสวก, สุภัทร  พัฒน์วิชัยโชติ  และเวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ประชาคมโลก Local Industrial Innovations for Global Community.พ็ญสุดา  พันฤทธิ์ดำ.  2558.  การจำลองการอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม PATHFINDER : กรณีศึกษาอาคารคลังสินค้าอาหารสด.  การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ.  ชลบุรี. 25 – 27 มีนาคม.

8. ปริญญาวรรณ  เจือกโว้น และ เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ. 2557. การพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงสำหรับงานก่อสร้างในธุรกิจปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมี กรณีศึกษาส่วนงานวิศวกรรมโยธา. นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10. พิษณุโลก. 22-23 กรกฎาคม.

9. เอกพงษ์  ชื่นกมล และ เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ. 2557. การออกแบบดัชนีวัดสมรรถนะหลักสมดุลยภาพในอุตสาหกรรมบริการ โลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัทไปรษณีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15. ขอนแก่น. 28 มีนาคม.

10.  Kantow, S., Chansri, N. and Phanritdum, P. 2016. Integrating assembly aspect into ergonomic design of classroom furniture. Proceedings of the 18th International Conference on Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems, Taipei, Taiwan, December 2016.

11.  ศิวัช แก้ววงศา และ เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ. 2555. การประยุกต์ใช้ FMEA เพื่อลดข้อผิดพลาดในงานออกแบบทางวิศวกรรมของการบริหารโครงการ.  การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555. เพชรบุรี. 17-19 ตุลาคม

12.  Poowadin P. P. Phanritdum, and R. Kanchana. 2010.  Assessing Cost of Quality in a Plastics Injection Molding Company: a Case Study. TIIM Conference 2010. Pattaya. Thailand. 16 – 18 June.

13.  Phusavat, K. and Jaiwong, P. (2008) “Formulating the strategy map: case studies on SMEs in Thailand”, International Journal  Management and Enterprise Development, Vol. 5, No. 1, pp.1–17.

14. Phusavat, K. and Jaiwong, P. (2008) “Strategy map with an integration of time-lag effects”, International Journal Management and Enterprise Development, Vol. 5, No. 3,  pp.370–392.

15. Phusavat, K., Anussornnitisarn, P. and Jaiwong, P. (2008) “Manufacturing Strategies’ Formulation: Lessons Learned from the Surveys”, Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand under H.M. the King’s Patronage, Vol. 19, No. 4,  pp.45–53.