Change your cover photo
เปลี่ยนรูปภาพหน้าปก

This user has not added any information to their profile yet.

ผศ.ดร.สุภัทร
พัฒน์วิชัยโชติ
 • วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Fire Protection
 • Fluid Mechanics Thermodynamics Optimization

ตำแหน่งบริหาร

 1.  ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2221/2551 สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
 2.  ดำรงตำแหน่ง ประธานโครงการพิเศษ ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 6449/2552 สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ตั้งแต่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
 3.  ดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการโครงการพิเศษ ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 443/2554 สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
 4.  ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ตามคำสั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่ 20/2554 สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประสบการณ์ด้านการสอบและอบรม 2546-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสอนในวิชา 2548-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550-ปัจจุบัน วิทยากร หลักสูตรการอบรม “ผู้ตรวจสอบอาคาร” คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 วิทยากร หลักสูตรการอบรม “กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยของประเทศไทย” บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 2552 วิทยากรบรรยายเรื่อง “กฏหมายและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของประเทศไทย” สัปดาห์ความปลอดภัย ปี 2552 จัดโดยสมาคมความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก 2552 วิทยากรบรรยายเรื่อง “การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย” สำนักงานองค์การอาหารและยา 2552 วิทยากร หลักสูตรการอบรม “การจัดทำ Action Plan สำหรับการปรับเปลี่ยนระบบดับเพลิงสารเฮลอน 1301” ภายใต้โครงการจัดการสารเฮลอนระยะที่ 2 ในประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2551 อาจารย์พิเศษ หัวข้อ”การตรวจสอบอาคาร” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 วิทยากร หลักสูตรการอบรม “ร่วมมือ ร่วมใจ เลิกใช้เฮลอน 1301” ภายใต้โครงการจัดการสารเฮลอนระยะที่ 2 ในประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2551 วิทยากร หลักสูตรการอบรม “การเตรียมความพร้อมตรวจสอบอาคาร” บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 2551 วิทยากร หลักสูตรการอบรม “Warning System and Fire Prevention System Inspection for High Building” บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 2548 วิทยากร หลักสูตรการอบรม “Mini-Fire Protection” รุ่นที่ 15, 16 ในหัวข้อ “หลักการป้องกันอัคคีภัย” สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 วิทยากรบรรยายในการประชาพิจารณ์ร่างประมวลข้อบังคับอาคารเกี่ยวกับ การออกแบบตามสมรรถนะ โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคารสำหรับประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 2551 วิทยากรบรรยายในการประชาพิจารณ์มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2550 วิทยากรบรรยายหัวข้อ “สรุปการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ว.ส.ท. ฉบับล่าสุด” ในการประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประสบการณ์ด้านร่างมาตรฐานและร่างหลักสูตร 2553 – ปัจจุบัน กรรมการร่าง “มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 4” วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และ สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ส.ม.อ.) 2549 – ปัจจุบัน กรรมการร่าง “มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย” วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยรับผิดชอบในหัวข้อ - เส้นทางหนีไฟ - ระบบสารสะอาดดับเพลิง - ระบบฉีดน้ำฝอยดับเพลิง 2550 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการร่าง “มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 1” วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และ สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ส.ม.อ.) โดยรับผิดชอบในหัวข้อ - เส้นทางหนีไฟ - ระบบดับเพลิงพิเศษ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการร่างหลักสูตร “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Robotic Engineering” คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการร่างหลักสูตร “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม” คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการร่างหลักสูตร “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล” คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 คณะกรรมการร่างหลักสูตร “หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย” สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสบการณ์ด้านการวิจัย  นักวิจัยโครงการวิจัย “การออกแบบและพัฒนาระบบต้นกำลังของระบบดับเพลิงแบบกระจายน้ำฝอยสำหรับหม้อแปลง” ดำเนินการให้กับการไฟฟ้านครหลวง ระยะเวลาโครงการ สิงหาคม 2548 – กุมภาพันธ์ 2549  นักวิจัยโครงการวิจัย “การวิจัยและออกแบบการระบายอากาศสำหรับหม้อแปลงที่ติดตั้งภายในอาคาร” ดำเนินการให้กับการไฟฟ้านครหลวง ระยะเวลาโครงการ สิงหาคม 2547 – มีนาคม 2548  หัวหน้าโครงการศึกษาและวิจัย การจัดการสารเฮลอนในประเทศไทย โดยรับทุนกองทุนพหุภาคีของสนธิสัญญามอนทรีออลผ่านทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พฤศจิกายน 2551 – เมษายน 2554 ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและบริการวิชาการ  คณะทำงานร่วม ”โครงการการศึกษาการป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคาร ในประเทศไทย” JICA (Japan International Cooperation Agency) โดยรับผิดชอบในการสำรวจระบบป้องกันอัคคีภัยและทางหนีไฟ 120 อาคารในกรุงเทพมหานคร ในระหว่างปี 2544-2546  งานจัดทำหนังสือ “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรับผิดชอบในการแปลและเรียบเรียงมาตรฐาน NFPA 101®, Life Safety Code®, 2000 Edition ในระหว่างปี 2548-2549  หัวหน้าโครงการ “การจัดการสารเฮลอนระยะที่ 2 ในประเทศไทย” กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรับผิดชอบในจัดการอบรม สำรวจข้อมูลผู้ใช้สารเฮลอนในประเทศไทย และเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนระบบดับเพลิงสารเฮลอนเป็นสารทดแทน ในระหว่างปี 2551-2554  คณะทำงานร่วม “โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานขนาดเล็ก” กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรับผิดชอบในการเป็นที่ปรึกษาการประหยัดพลังงานในโรงงาน ในระหว่างปี 2550-2551  ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ดังนี้ - โรงแรม Royal Cliff พัทยา จำนวน 5 อาคาร - โรงแรม Diamond Beach พัทยา - อาคารโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 3 อาคาร - คอนโดมีเนียม Sri Racha Bayview ชลบุรี - โรงงาน Fisher & Paykel Appliances (Thailand) Co.,Ltd  ให้คำแนะนำระบบป้องกันอัคคีภัยของ บริษัท AJINOMOTO CO., (THAILAND) LTD ปี 2550  ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก้ไขเส้นทางหนีไฟของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ปี 2550  ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยของลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของอาคารธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ปี 2551  หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ “โครงการจัดทำเครื่องผลิต Biodiesel KUB-200 ประจำปี 2552” เพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นเครื่องที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าของสิทธิบัตร  วิเคราะห์เส้นทางหนีไฟและคำนวณหาเวลาในการอพยพหนีไฟของ PTT Research and Technology Institute and Training Center จำนวน 7 อาคาร ปี 2554  วิเคราะห์เส้นทางหนีไฟ คำนวณหาเวลาในการอพยพหนีไฟและจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ด้วยโปรแกรม Fire Dynamics Simulator ของอาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2554

 1.  Patvichaichod, S. and P. Visuwan. 2007. Traveling salesman problem with traffic condition. In: Proceedings of The 2nd International Conference on Operations and Supply Chain Management. Bangkok, Thailand. pp. 1067-1073.
 2.  Patvichaichod, S. and P. Visuwan. 2008. Pickup and delivery traveling salesman problem with traffic conditions. Kaetsart journal; Natural science. 42: 387-395.
 3.  Patvichaichod, S. 2011. An Improved Genetic Algorithm for the Traveling Salesman Problem with Multi-Relations. Journal of Computer Science 7 (1). pp 70-74.
 4.  Patvichaichod, S. 2011. Application of Hybrid Encoding Genetic Algorithm on Pickup and Delivery Traveling Salesman Problem with Traffic Conditions. Journal of Computer Science 7 (5). pp 605-610.
 5.  Withayavuth Jirasingha and Supat Patvichaichod, 2011, “Modeling Fire Evacuation of a Library Building based on the Numerical Simulation”, American Journal of Applied Sciences 8 (5), pp. 452-458. DOI: 10.3844/ajassp.2011.452.458.
 6. Khanitha Songsakulchai, Supat Patvichaichod and Poranat Visuwan, 2012, “The Study of Evacuation Times from the Multiplex Theaters”, American Journal of Applied Sciences 9 (3), pp. 321-326. DOI: 10.3844/ajassp.2012.321.326.
 7. Teeranon Saelao and Supat Patvichaichod, 2012, “The Computational Fluid Dynamic Simulation of Fire Evacuation from the Student Dormitory”, American Journal of Applied Sciences 9 (3), pp. 429-435, DOI: 10.3844/ajassp.2012.429.435.
 8. Supat Patvichaichod, 2012, “A Quantity Survey of Halon 1301”, American Journal of Applied Sciences 9 (3), pp. 376-381. DOI: 10.3844/ajassp.2012.376.381.