Change your cover photo
เปลี่ยนรูปภาพหน้าปก

This user has not added any information to their profile yet.

นางสาวฐิติรัตน์
ไชยสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
2813
Thitirat
CHAIYASIT
ห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

วท.บ.(คณิตศาสตร์)มหาวิทยาลัยบูรพา

B.Sc.(Mathematics), Burapha University, Thailand

ภาระงานหลัก

1. งานรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

2. งานทะเบียนและสถิติการศึกษา

     - จัดทำสถิติ ระดับปริญญาตรี (จำนวนรับเข้า คงอยู่ และสำเร็จการศึกษา)

     - รวบรวมและติดตามสถิติภาพรวม (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท)

     - ตรวจการสำเร็จการศึกษาและใบปริญญา

     - จัดทำแผนจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (จำนวนรับเข้า คงอยู่ และสำเร็จการศึกษา)

3. งานทุนนิสิตรับเข้าศึกษา

ภาระงานรอง

1.  งานประกันคุณภาพ ระดับคณะ

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

1.  งานบัณฑิตศึกษา

     - การรับนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ