Change your cover photo
เปลี่ยนรูปภาพหน้าปก

This user has not added any information to their profile yet.

นางสาวยุพิน
รักเกียรติ์
นักวิชาการศึกษา [Academic Officer]
2815
0809991938
YUPIN
RUKKIAT
ห้องสำนักงานคณะฯ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

2006 Burapha University 

 • Master of Education (Educational Administration)

1996  Naresuan University 

 • Bachelor of Science (Mathematics

Sukhothai Thammathirat Open University

 • Certificate Program in General Education
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 2543-ปัจจุบัน
  นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2543
  ครูประจำกลุ่ม กศน.ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง
 • พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / นักวิชาการศึกษา
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 • การประเมินคุณภาพกายใน
  • ประเมินระดับหลักสูตร
  • ประเมินระดับคณะวิชา
 • การประเมินคุณภาพภายนอก

EdPEx

 

ปี พ.ศ.2560

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559  รุ่นที่ 1  วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559  รุ่นที่ 3  วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร มก. ประจำปี 2560 จำนวน 3 หลักสูตร

 • หลักสูตร Social Media อย่างปลอดภัย  เมื่อวันที่ 4 เม.ย.60  ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.บางเขน
 • หลักสูตร Infographic กับการทำงานยุคใหม่  เมื่อวันที่ 14 มี.ค.60  ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.บางเขน
 • หลักสูตร Microsoft Office 365  เมื่อวันที่ 7-8 มี.ค.60  ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.บางเขน

ปี พ.ศ.2559

เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559

เข้าร่วมอบรมการสร้างเว็บองค์กรด้วย WordPress  วันที่ 26-27 เมษายน 2559

เข้าร่วมสัมมนา "การเป็นองค์กรแม่ข่ายฯ และการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง" วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมอบรม หลักสูตรพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 วันที่ 10 ก.พ. 2559

เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 10 ก.พ. 2559

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือกตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนและกิจกรรม  รุ่นที่ 1  วันที่ 8 ก.พ. 2559

ปี พ.ศ.2556

เข้าร่วมประชุมฯ เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2556-2557” โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 3 วันที่ 23-26 กันยายน 2556 ณ โรงแรมคลาสสิก คามีโอ โฮเทล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปี พ.ศ. 2556-2559” ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ สวนนงนุช

เป็นกรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มก.ศรช. วันที่ 25-26 มิ.ย.56

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการปรับปรุงงานของสำนักงานเลขานุการ วันที่ 9 เม.ย.56 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน

เข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 "จามจุรีวิชาการ : 100 ปี วิศวฯ จุฬาฯ 2556" วันที่ 2-4 เม.ย.56 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กทม. จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรระดับบริหาร เรื่อง "แผนกลยุทธ์ทางการเงินและระบบข้อมูลเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" วันที่ 20 มี.ค.56 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารบริการวิทยาการ(Teleconference)

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สู่เส้นทางตำแหน่งทางวิชาการบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 18 มี.ค.56 ณ ห้อง 17303 อาคาร 17 วิทยาเขตศรีราชา

โครงการเสวนาด้านประกันคุณภาพ เรื่อง "ระบบสนับสนุนการประกันคุษภาพการศึกษา" กับ ม.ศรีปทุม วันที่ 7 มี.ค.56 ห้องประชุม 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม วิทยาเขตศรีราชา

โครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 วันที่ 7 ก.พ.56 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารบริการวิทยาการ(Teleconference)

******************************

ปี พ.ศ.2555

เป็นกรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มก.ศรช. วันที่ 24-25 ก.ค.55

เป็นกรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักวิทยบริการ มก.ศรช. วันที่ 2-3 ก.ค.55

โครงการชี้แจงการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 วันที่ 19-20 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคาร 1 ศรีราชา (Teleconference)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปี พ.ศ. 2556-2559” วันที่ 25-26 เมษายน 2555 ณ สวนนงนุช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 29 ก.พ.-2 มี.ค.55

โครงการสัมมนาการบริหารงานวิชาการระดับภาควิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 ก.พ.55 ณ มก.บางเขน

โครงการจัดการความรู้ (KM) การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ เพื่อการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจำปี 2555 วันที่ 26 – 28 มกราคม 2555 กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

******************************

ปี พ.ศ.2554

โครงการอบรมบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพตนเอง" วันที่ 21-22 มิ.ย.54 ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ มก.บางเขน

โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๓(CHE QA Online System version III)วันที่ 15 มิ.ย.54 ห้องอบรม slope ชั้น ๑ อาคารกิจกรรมนิสิต สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.บางเขน

โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 วันที่ 7 มิ.ย.54 ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ มก.บางเขน

โครงการสัมมนา เรื่อง "ยกระดับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการไทยสู่เวทีโลก" วันที่ 1 มิ.ย.54 ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมการเพื่อขอยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยอย่างมีประสิทธิผล" วันที่ 31 พ.ค.2554 ณ ห้องประชุม 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มก.บางเขน

โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 31 พ.ค.54 ณ ห้องประชุม กำพล อดุลวิทย์ มก.บางเขน

ประชุม ก.อ.ม.(กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)วันที่ 18 พ.ค.54

สัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วันที่ 4-9 พ.ค.54 ณ ประเทศเกาหลี

โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 1 วันที่ 20 เม.ย.54 มก.บางเขน

โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการพัฒนานิสิต เพื่อการประกันคุณภาพ ประจำปี 2554 วันที่ 4-6 มี.ค.54 ณ คณะวนศาสตร์ มก.บางเขน และสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ วันที่ 24-25 ก.พ.54 อาคารอมรภูมิรัตน์ มก.บางเขน

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การสร้างคุณค่างานประจำให้เป็นงานวิจัย" วันที่ 18 ม.ค.54 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน

ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สำหรับคณะวิชา ปี 2554 วันที่ 11 ม.ค.54 ณ ห้อง 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม วิทยาเขตศรีราชา

******************************

ปี พ.ศ.2553

โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้างคุณภาพในกระบวนการ วันที่ 30 พ.ย.53 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน

โครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ หลักสูตร 2 "การเขียนการประเมินตนเองอย่างมืออาชีพเวิร์ด รุ่นที่ 4" วันที่ 26-28 ต.ค.53 มก.บางเขน

สัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2553 วันที่ 13-15 ต.ค.53 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน" วันที่ 11-12 ต.ค.53 ณ โรงแรมสีชังพาเลซ เกาะสีชัง

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร วันที่ 9 ก.ย.53

ฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง SciFinder on Web วันที่ 3 ก.ย.53

ประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2554 วันที่ 23 ส.ค.53 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเพื่อทบทวนการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)วันที่ 17 ส.ค.53

ประชุมระดมความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.255-2559) : ภาคกลางแบบมีส่วนร่วม ที่พัทยา วันที่ 30 ก.ค.53

อบรมเพื่อทบทวนการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online วันที่ 2 ก.ค.53

ร่วมงาน "วัฒนธรรมเมืองนที พัทยา ชลบุรี สดุดีมหาราชา" ณ ชายหาดพัทยากลาง วันที่ 26 มิ.ย.53

ร่วมงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2553 วันที่ 26 มิ.ย.53

ประชุม ก.อ.ม.(กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)วันที่ 23 มิ.ย.53

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ภารกิจของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2553” วันที่ 22 มิ.ย.53

ฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ : ข้อมูลเพื่อการรายงานผลการประกันคุณภาพ” วันที่ 17 มิ.ย.53

ช่วยจัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2553 (WRO 2010 : World Robot Olympiad 2010) วันที่ 5-6 มิ.ย.53

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิจัยและเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2553” วันที่ 25-26 พ.ค.53 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ

การประชุมทางวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553 การสร้างแบบจำลองเพื่อไทยเข้มแข็ง The 2nd National Conference on Thai Simulation and Modeling: TSIMMOD2010 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา

ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย วันที่ 11 พ.ค.53 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความสุขในการทำงาน" วันที่ 7 พ.ค.53 ณ ห้อง 9302 อาคาร 9

สัมมนา เรื่อง "วช.:ทางออกปัญหาการติดเกม" วันที่ 4 พ.ค.53 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม.

โครงการอบรม เรื่อง “การจัดการองค์ความรู้งานประกันคุณภาพกับการทำงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน” วันที่ 3 พ.ค.53 ณ ห้อง 150404 อาคาร 15

การประชุมเชิงปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)เรื่อง การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.)วันที่ 26 เม.ย.53 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการ วันที่ 25-26 ก.พ.53 ณ ห้อง 150405 อาคาร 15

ประชุมรับฟังคำชี้แจงและเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามโครงการนำร่องประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ 12 ก.พ.53 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

โครงการประชุมชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ สถาบัน และสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2553(ก.พ.ร.) วันที่ 11 ก.พ.53 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำรายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)" วันที่ 21 ม.ค.53 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

การสัมมนาวิชาการ ขับเคลื่อนคุณภาพอีเลิร์นนิงอุดมศึกษาไทย : Moving forward Quality of Thailand Higher Education e-Learning วันที่ 11 ม.ค.53 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ" วันที่ 9-10 ม.ค.53 ณ ห้อง 9301 อาคาร 9


******************************
ปี พ.ศ.2552
โครงการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" วันที่ 23 ธ.ค.2552 ณ อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

โครงการสัมมนา เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework for Higher Education in Thailand: TQF:HEd)วันที่ 14 ธ.ค.2552 ณ ห้อง 10104 อาคาร 10

โครงการอบรม "การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อบังคับสภาวิศวกรฉบับใหม่" วันที่ 13 พ.ย.2552 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

โครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันที่ 12 พ.ย.2552

โครงการจัดการความรู้สำนักงานเลขานุการคณะวิชา เรื่อง "แนวทางการรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำ SAR ของคณะวิชา" วันที่ 29 ก.ย.2552 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับผู้แทนหน่วยงาน" วันที่ 22 ก.ย.2552 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.บางเขน

โครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ ณ ม.บูรพา วันที่ 10 ก.ย.2552

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" วันที่ 7 ก.ย.2552 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการ "เยี่ยมบ้านคุณภาพ ประจำปี 2552" ครั้งที่ 3 ณ สำนักหอสมุด มก.บางเขน วันที่ 21 ส.ค.2552

โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ระยะที่ 2 วันที่ 18 ส.ค.2552

ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มก.ครั้งที่ 3 วันที่ 11 ส.ค.2552

โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน” วันที่ 27 ก.ค.2552

โครงการอบรม เรื่อง “การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” วันที่ 21 ก.ค.2552

โครงการอบรม เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” วันที่ 17 ก.ค.2552

โครงการสัมมนาเรื่อง "การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานของนิสิตในระดับอุดมศึกษา" วันที่ 28 พ.ค.2552

ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552 วันที่ 22 พ.ค. 2552

โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาอาจารย์ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย" วันที่ 20 พ.ค. 2552

โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย" วันที่ 20 พ.ค. 2552

โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 เม.ย.-1 พ.ค.2552

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เรื่อง "การสร้างความก้าวหน้าในการทำงานของบุคลากร" วันที่ 20-24 มี.ค. 2552

โครงการจัดการความรู้เรื่อง "การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพวิทยาเขตศรีราชา" วันที่ 11 มี.ค.2552

โครงการจัดประชุมสัมมนา"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 7 วันที่ 10 มี.ค.2552
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การกำหนดรหัสวิชาและการจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา" วันที่ 5 มี.ค.2552

โครงการฐานความรู้สู่งานคุณภาพ ประจำปี 2552 เรื่อง การประกันคุณภาพในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 1 วันที่ 20 ก.พ.2552

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System วันที่ 12 ก.พ.2552

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธ.ค. 2551

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวคิดการทำวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน" วันที่ 3-4 ก.ย.51 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลุบรี

ประชุมสัมมนา "วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 วันที่ 13 มี.ค.2550

อบรมหลักสูตร "ศรีราชามินิ เอ็มบีเอ" รุ่นที่ 2 พ.ศ.2543