คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Thittikorn Phattanaphibul
ชื่อ : ผศ.ดร.ฐิติกร     นามสกุล : พัตนพิบูล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : thittikorn@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :

 

ปัจจุบัน           

นักวิจัยในหน่วยวิจัยการออกแบบแบบบูรณาการและระบบการผลิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

2555-2556      

อาจารย์พิเศษ รายวิชา "การจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

2549-2555     

นักวิจัยในกลุ่มวิจัยเอคิวบ์

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2547–2549     

วิศวกรออกแบบแม่พิมพ์สำหรับฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์

บริษัท ไทยอาเรสตี้ จำกัด

การศึกษา :

 

2555              

Doctoral degree of Industrial & Manufacturing Engineering

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2551               

Master degree of Design & Manufacturing Engineering

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2547               

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ :

 

การผลิตแบบเพิ่มเนื้อ

การออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติ

งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

 

ทุนวิจัย

 1. Project: Development of Biocomposite PLA/PCL Scaffold Using SVM Rapid Prototyping, Granted by Kasetsart University (Sriracha Campus), Fiscal Year: 2014
 2. Project: Research and Development on an Automatic Manufacturing System for Integration with Industrial Robot Arm, Granted by Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA), Fiscal Year: 2015

ผลงานตีพิมพ์

International Journal

 1. Khodprom, S., Songkrod, N., and Phattanaphibul, T., “Development of a Powder Material Deposition Unit and Process Parameters Identification for Selective Vacuum Manufacturing Rapid Prototyping,” Kasetsart Journal (Natural Science), Nov-Dec 2015, Volume 49 Number 6, p. 905-912.
 2. Phattanaphibul, T., Koomsap, P., Irwansyah, and Nachaisit, S., “Development of SVM rapid prototyping for scaffold fabrication,” Rapid Prototyping Journal, Volume 20, Issue 2 (2014), 90-104, DOI: 10.1108/RPJ-05-2012-0042
 3. Phattanaphibul, T., and Koomsap, P., “Investigation of PLA-based Scaffolds Fabricated via SVM Rapid Prototyping,” Journal of Porous Materials, Vol.19, No.4, p. 481-489, 2012 DOI: 10.1007/s10934-011-9497-2
 4. Irwansyah, Koomsap, P., and Phattanaphibul, T., “Exploring SVM Rapid Prototyping in Scaffold Fabrication,” the Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering (AIJSTPME), Volume 4, Issue 1, 2011 (selected from the 10th Global Congress on Manufacturing and Management)

National Journal

 1. Numthong, C., Rongchana, S., Kunmaturos, S., and Phattanaphibul, T., “Investigation on Fabricating a Chicken Eggshells Powder Mold for Metal Casting.” Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), Volume 29, Issue 4 (2021), p. 13-21.
 2. Plotthao, S., Phonsa-ard, P., Phattanaphibul, T., and Chinkatham, T., “Application of Reverse Engineering and Additive Manufacturing for Prosthesis Fabrication Process Improvement,” International Scientific Journal of Engineering and Technology, Volume 1, Number 2 (2017), July-December, 1-5

International Conferences

 1. Chinkatham, T.., and Phattanaphibul, T., “The ideation effectiveness of a TRIZ-based feature extraction design approach,” the 18th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2017), Yogyakarta, Indonesia, December 2017
 2. Phetawut, M., Tonglim, C., Phattanaphibul, T., Hongkarnjanakul, N., and Thongta, J., “Development of an FDM-based additive manufacturing system for large-scale part fabrication,” the 17th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2016), Taipei, Taiwan, December 2016
 3. Sanguanphak, H., and Phattanaphibul, T., “Identifying New Process Parameters for Preparing Poly-Caprolactone Powder with a Solution Spraying Technique,” the 2nd International Conference on Progress in Additive Manufacturing (PRO-AM 2016), Singapore, May 2016
 4. Kamonchit, K., and Phattanaphibul, T., “Investigation of PLA/PCL biocomposite scaffolds fabricated via SVM rapid prototyping,” the 15th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2014), Jeju, Korea, October 2014
 5. Akkakarn, S., Phattanaphibul, T., and Koomsap, P., “Development of Rubber Artifacts via SVM Rapid Prototyping,” the 13th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2012), Phuket, Thailand, December 2012
 6. Phattanaphibul, T., and Koomsap, P., “Preparing Support Material for Medical Application on SVM Rapid Prototyping”, the 11th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2010), Melaka, Malaysia, December 2010
 7. Irwansyah, Koomsap, P., and Phattanaphibul, T., “Exploring SVM Rapid Prototyping in Scaffold Fabrication”, the 10th Global Congress on Manufacturing and Management (GCMM 2010), Bangkok, Thailand, November 2010
 8. Phattanaphibul, T., and Koomsap, P., “Improving Flowability of PLA Powder for Rapid Prototyping Process”, the 10th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2009), Kitakyushu, Japan December 2009
 9. Phattanaphibul, T., Opaprakasit, P., Koomsap, P., and Tangwarodomnukun, V., “Preparing of Biodegradable PLA for Powder-Based Rapid Prototyping”, the 8th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2007), Kaohsiung, Taiwan, December 2007
 10. Tangwarodomnukun, V., Koomsap, P., Opaprakasit, P., and Phattanaphibul, T., “Coloring Polylactide Powder for Multicolor Rapid Prototyping,” the 8th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2007), Kaohsiung, Taiwan, December 2007

National Conferences

 1. Pinanansakul, K., and Phattanaphibul, T., “Applying a Failure Mode and Effect Analysis to Improve Printed-Circuit-Board-Assembly Manufacturing Process,” the 2nd UTCC Academic Day, Bangkok, June 2018
 2. Konkhamba, P., and Phattanaphibul, T., “Design of a Bio-based Oil/Water Separator: a Case Study in Water Treatment of a Fuel Tank Truck Testing Effluent," the 46th National Graduate Research Conference (NGRC 2018), Chiang Mai, May 2018
 3. Soparat, S., and Phattanaphibul, T., “Applying Design of Experiment and Artificial Neural Network to Reduce Color Defect in Automotive Seat Leather Manufacturing Process,” the Industrial Engineering Network Conference 2017 (IE Network 2017), Chiang Mai, July 2017
 4. Sathonsaowapak, N., and Phattanaphibul, T., “Development of an automatic gas cylinder alignment device for LPG bottling process,” KU SRC 1st National Conference, Chonburi, August 2016
 5. Sintudachakul, A., and Phattanaphibul, T., “Process Parameters Optimization for Extrusion Blow Molding via A Design of Experiments Approach: A Case Study on Polypropylene Water Cooling Tank”, the 7th National Conference of Industrial Operations Development (CIOD 2016), Nonthaburi, May 2016
รายวิชาที่สอน :

 

03602211 วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร

03602212 การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

03602311 กระบวนการผลิต I

03602362 ระบบการผลิตอัตโนมัติ

03602411 วิชาการเครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม

03602415 การบรรจุทางอุตสาหกรรม

03602416 การออกแบบและผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย