คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Thanapol Yanweerasak
ชื่อ : ดร.ธนพล     นามสกุล : ญาณวีรศักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ : 0909985053
อีเมล์ : thanapol@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :

อาคาร 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี

การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :