คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Thanasit Promping
ชื่อ : ธนสิทธิ์     นามสกุล : พรหมพิงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ : 0991625246
อีเมล์ : thanasit@eng.src.ku.ac.th
Website : https://www.youtube.com/channel/UCBjlX2t0xcFEZevBA2zGj-g
สถานที่ทำงาน :

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

อาคาร 23 199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 20230

 

การศึกษา :
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (2559) จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (2562) Water Engineering and Management Department Asian Institute of Technology
ความเชี่ยวชาญ :
 • การบริหารและการจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง
 • การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
 • Promping, T., Nitivattananon, V., Shipin. O, V., Chao-amonphat, S., and Huang, J., (2022). Flood Hazard Assessment Based on Hydrological and Spatial Modelling in Middle Chao Phraya River Basin, Thailand. GMSARN International Journal, 16(2),182-191. 
 • Foyhirun, C., & Promping, T. (2021). Future hydrological drought hazard assessment under climate and land use projections in Upper Nan River Basin, Thailand. Engineering and Applied Science Research, 48(6), 781-790.
 • Promping, T., and Tingsanchali T. (2021). Meteorological Drought Hazard Assessment for Agricultural Area in Eastern Region of Thailand. The 26th National Convention on Civil Engineering.
 • Promping, T., and Foyhirun, C. (2021). Assessment of Future Drought Hazard to Agicultural Area in Mun River Basin, Thailand. The 26th National Convention on Civil Engineering.
 • Promping, T., and Tingsanchali, T. (2020). Meteorological Drought Hazard Assessment under Future Climate Change Projection for Agriculture Area in Songkhram River Basin, Thailand. 2020 International Conference and Utility Exhibition on Energy, Environment and Climate Change (ICUE).
 • Promping, T., Tingsanchali, T.,and Chuanpongpanich, S. (2020). Impacts of Future Climate Change on Inflow to Pasak Jolasid Dam in Pasak River Basin, Thailand. The 25th National Convention on Civil Engineering.
รายวิชาที่สอน :
 • Fluid Mechanics
 • Laboratory for Fluid Mechanics
 • Sanitary Engineering and Water Supply
 • Applied Mathematics for Civil Engineering
 • Civil Engineering Project