คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Korchoke Chantawarangul
ชื่อ : รศ.ดร.ก่อโชค     นามสกุล : จันทวรางกูร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : admin
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :