คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สำนักงานเลขานุการ
pronpimon prasvang
ชื่อ : พรพิมล     นามสกุล : พระสว่าง
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ตำแหน่งทางวิชาการ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : pronpimon@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :