คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สำนักงานเลขานุการ
Piyawan Klaiklueng
ชื่อ : ปิยวรรณ     นามสกุล : คล้ายคลึง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งทางวิชาการ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : piyawan.k@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :