คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สำนักงานเลขานุการ
Srirat Pongcharoen
ชื่อ : ศรีรัตน์     นามสกุล : พงษ์เจริญ
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานจัดการศึกษา / นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ตำแหน่งทางวิชาการ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : srirat@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :