คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Assoc. Prof. Dr.Sathaporn Chuepeng
ชื่อ : รศ.ดร.สถาพร     นามสกุล : เชื้อเพ็ง
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : +66 38 354 580 ext. 662806
อีเมล์ : schuepeng@eng.src.ku.ac.th
Website : https://kusfen.wixsite.com/atae
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :


03600012 Green Technology
03604211 Computer Aided Mechanical Engineering Design
03604331 Internal Combustion Engines
03604382 Mechanical Engineering Laboratory II
03604433 Automotive Chassis
03604495 Mechanical and Design Engineering Project Preparation
03604498 Special Problems (Lubrication)
03604499 Mechanical and Design Engineering Project
03604519 Advanced Combustion
03604599 Thesis