คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Assoc. Prof. Dr.Sathaporn Chuepeng
ชื่อ : รศ.ดร.สถาพร     นามสกุล : เชื้อเพ็ง
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : +66 38 354 580 ext. 662806
อีเมล์ : schuepeng@eng.src.ku.ac.th
Website : https://kusfen.wixsite.com/atae
สถานที่ทำงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

การศึกษา :

Ph.D. (Manufacturing and Mechanical Engineering), University of Birmingham
M.Eng. (Mechanical Engineering), KMUTT
B.Eng. (Mechanical Engineering), KU

ความเชี่ยวชาญ :
  • Alternative vehicle fuel and lubrication
  • Combustion processes in ICE
  • Pollutant formation and control
  • Automotive engineering
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :


Selected peer-reviewed journal paper


Sutheerasak, E., Ruengphrathuengsuka, W. and Chuepeng, S. (2022) Investigation of PEE5 blended with n-butanol and ethanol on performance and pollutants of a direct injection diesel engine. Naresuan University Journal: Science and Technology, Vol. 30, No. 1. pp. 63-82.

Gururatana, S., Prapainop, R., Chuepeng, S. and Skullong, S. (2021) Development of heat transfer performance in tubular heat exchanger with improved NACA0024 vortex generator. Case Studies in Thermal Engineering, Vol. 26, 101166.

Sutheerasak, E., Chinwanitcharoen, C. and Chuepeng, S. (2021) Comparison between PEE10 and PEE10-bioethanol blends on performance and emission characteristics of a HSDI diesel engine. Walailak Journal of Science and Technology, Vol. 18. (Accepted)

Somjinda, K., Thitipatanapong, S. and Chuepeng, S. (2021) Performance and emissions of a biodiesel fueled engine equipped with intake non-thermal plasma charger. International Journal of Scientific Engineering and Applied Science, Vol. 7, Issue 6, pp. 257-263.

Santasnachok, M., Sutheerasak, E., Chinwanitcharoen, C., Ruengphrathuengsuka, W. and Chuepeng, S. (2021) Use of diesel mixed with ethanol and ethyl acetate for alternative fuel in a high-speed diesel engine. ASEAN Engineering Journal, Vol. 11, No. 2, pp. 25-36.

Komintarachat, C. and Chuepeng, S. (2020) Catalytic enhancement of calcium oxide from green mussel shell by potassium chloride impregnation for waste cooking oil-based biodiesel production. Bioresource Technology Reports, Vol. 12, 100589.

Nokthong, A. and Chuepeng, S. (2020) Energy absorption capability of aluminium honeycomb for reducing severity of impact force. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, Vol. 9, No. 5, pp. 646-651.

Chachai, A., Chuepeng, S. and Chansri, N. (2019) Effects of compressor inlet air temperature on performance and fuel economy of a stationary gas turbine. International Journal of Mechanical and Production Engineering, Vol. 7, Issue 2, pp. 33-36.

Wongchai, B., Visuwan, P. and Chuepeng, S. (2019) Time and frequency analysis of the engine support vibration with hydrogen-diesel dual-fueling. International Journal of GEOMATE, Vol. 16, Issue 56, pp. 1-8.

Buranarote, J., Chuepeng, S. and Gururatana, S. (2018) Effects of air temperature on flow over NACA 0012 airfoil rear spoiler of a car. International Journal of Mechanical and Production Engineering, Vol. 6, Issue 11, pp. 26-29.

Thamvong-ngam, B., Chaisermtawan, P. and Chuepeng, S. (2018) An improvement of air ventilation system in health enhancement food factory. International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology, Vol. 6, Issue 3, Special Issue 2, pp. 50-54.

Chuepeng, S. and Komintarachat, C. (2018) Interesterification optimization of waste cooking oil and ethyl acetate over homogeneous catalyst for biofuel production with engine validation. Applied Energy, Vol. 232, pp. 728–739.

Vipavanich, C., Chuepeng, S. and Skullong, S. (2018) Heat release analysis and thermal efficiency of a single cylinder diesel dual fuel engine with gasoline port injection. Case Studies in Thermal Engineering, Vol. 12, pp. 143–148.

Chuepeng, S. and Saipom, S. (2018) Lubricant thermo-viscosity effects on turbocharger performance at low engine load. Applied Thermal Engineering, Vol. 139, pp. 334–340.

Supakitjanan, P., Chuepeng, S. and Gururatana, S. (2018) A study on temperature changing inside parked sport utility vehicle cabin in Thailand. APHEIT Journals: Science - Technology, Vol. 7, No. 1, pp. 71-81. (in Thai)

Rattanathom, M., Chuepeng, S. and Gururatana, S. (2018) Physio-geometrical characterization of combustion generated nano-particle emissions from a palm oil based biodiesel fueled agricultural engine. The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 1, pp. 22-39.

Wittayapiyanon, S. and Chuepeng, S. (2017) Sport utility vehicle seat structure simulation of frontal oblique crash. Journal of Advances in Technology and Engineering Studies, Vol. 3, Issue 3, pp. 69-78.

Wangwan, E., Chuepeng, S. and Gururatana, S. (2016) Simulation for improvement of ventilation system in non-ferrous metals processing plant. APHEIT Journal: Science - Technology, Vol. 5, No. 2, pp. 90-99. (In Thai)

Chuepeng, S., Srisuwan, S. and Tongroon, M. (2016) Lean hydrous and anhydrous bioethanol combustion in spark ignition engine at idle. Energy Conversion and Management, Vol. 128, pp. 1–11.

Nilaphai, O., Chuepeng, S., Thongchai, S., Suebwong, A. and Tongroon, M. (2016) Preliminary study of hydrous ethanol as a fuel for a spark ignition engine on performance and combustion. The Journal of Industrial Technology, Vol. 12, No. 3, pp. 27-36.

Chuepeng, S. (2016) Effects of heated ethanol on retrofit single-hole gasoline injector performance. Case Studies in Thermal Engineering, Vol. 8, pp. 245–249.

Chuepeng, S.,Tsolakis, A. and Theinnoi, K. (2016) Reformed exhaust gas recirculation products of rapeseed-based biodiesel: a chemical equilibrium simulation. The Journal of Industrial Technology, Vol. 12, No. 2, pp. 1-10.

Chaisermtawan, P., Chuepeng, S. and Theinnoi, K. (2014) Load variation effects on combustion regimes in a hydrogen-diesel dual fuel engine. The Journal of Industrial Technology, Vol. 10, Issue 3, pp. 96-105.

Theinnoi, K., Tsolakis, A., Sawatmongkhon, B. and Chuepeng, S. (2013) A study of hydrogen addition on diesel oxidation catalyst activities under the real diesel engine. Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, Vol. 1, No. 3, pp. 29-32.

Wongchai, B., Visuwan, P. and Chuepeng, S. (2013) The vibration analysis of diesel engine with hydrogen-diesel dual fuel. American Journal of Applied Sciences, Vol. 10, Issue 1, pp. 8-14.

Chuepeng, S. (2013) Design and construction of a portable low speed data acquisition system for temperature, pressure and humidity in automotive test application. Kasetsart Engineering Journal, Vol. 26, Issue 83, pp. 92-102. (In Thai)

Wongchai, B., Visuwan, P. and Chuepeng, S. (2012) Cylinder pressure variations of the fumigated hydrogen-diesel dual fuel combustion. American Journal of Applied Sciences, Vol. 9, Issue 12, pp. 1967-1973.

Chaisermtawan, P., Jarungthammachote, S., Chuepeng S. and Kiatiwat, T. (2012) Gaseous emissions and combustion efficiency analysis of hydrogen-diesel dual fuel engine under fuel-lean condition. American Journal of Applied Sciences, Vol. 9, Issue 11, pp. 1813-1817.

Jarungthammachote, S., Chuepeng, S. and Chaisermtawan, P. (2012) Effect of hydrogen addition on diesel engine operation and NOx emission: A thermodynamic study. American Journal of Applied Sciences, Vol. 9, Issue 9, pp. 1472-1478.

Chuepeng, S. (2012) Effects of gas velocity and temperature on nitric oxide conversion in simulated catalytic converter. American Journal of Applied Sciences, Vol. 9, Issue 8, pp. 1225-1231.

Chuepeng, S., Xu, H.M., Tsolakis, A., Wyszynski, M.L. and Price, P. (2011) Particulate matter size distribution in the exhaust gas of a modern diesel engine fuelled with a biodiesel blend. Biomass and Bioenergy, Vol. 35, Issue 10, pp. 4280-4289.

Komintarachat, C. and Chuepeng, S. (2010) Methanol-based transesterification optimization of waste used cooking oil over potassium hydroxide catalyst. American Journal of Applied Sciences, Vol. 7, Issue 8, pp. 1073-1078.

Chuepeng, S. and Komintarachat, C. (2010) Thermodynamic properties of gas generated by rapeseed methyl ester-air combustion under fuel-lean conditions. Kasetsart Journal: Natural Sciences, Vol. 44, Issue 2, pp. 308-317.

Chuepeng, S. (2010) Material compatibility of engine parts to ethanol-gasoline blended fuel (E85). Kasetsart Engineering Journal, Vol. 22, Issue 70, pp. 33-44. (In Thai)

Chuepeng, S. (2010) Numerical solution comparison of a one-dimensional time-dependent heat conduction equation. Journal of Research in Engineering and Technology, Vol. 7, January – March, pp. 95-109.

Chuepeng, S., Xu, H.M., Tsolakis, A., Wyszynski, M.L., and Hartland, J.C. (2009) Nano-particle number from biodiesel blends combustion in a common rail fuel injection system diesel engine equipped with exhaust gas recirculation. Combustion Engines, Vol. 138, No. 3, pp. 28-36.

Chuepeng, S. and Komintarachat, C. (2009) Burned Gas and unburned mixture composition prediction in biodiesel-fuelled compression ignition engine. NED University Journal of Research, Vol. VI, No. 2, pp. 77-88.

Komintarachat, C. and Chuepeng, S. (2009) Solid acid catalyst for biodiesel production from waste used cooking oils. Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 48, pp. 9350-9353.

Theinnoi, K., York, A.P.E., Tsolakis, A., Chuepeng, S., Cracknell, R.F. and Clark, R.H. (2009) Engine performance and emissions from the combustion of low-temperature Fischer-Tropsch synthetic diesel fuel and biodiesel (RME) blends. International Journal of Vehicle Design, Vol. 50, No. 1/2/3/4, pp. 196 - 212.

Chuepeng, S., Theinnoi, K., Tsolakis, A., Xu, H.M., Wyszynski, M.L., York, A.P.E., Hartland, J.C., and Qiao, J. (2008) Investigation into particulate size distributions in the exhaust gas of diesel engines fuelled with biodiesel blends. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 3, pp. 75-82.


Conference proceedings


Boontatao, P. and Chuepeng, S. (2021) Influences of alternative diesel fuels on tailpipe emissions and particulate matter under the Highway Fuel Economy Test Cycle. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 1137, 012002.

Sutheerasak, E., Chinwanitcharoen, C. and Chuepeng, S. (2021) Performance and pollutant of a HSDI diesel engine fueled with palm oil ethyl ester. The 7th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2021). Pattaya, 1-3 April 2021.

Sutheerasak, E., Pirompugd, W. and Chuepeng, S. (2021) Performance, emission, and wear of a diesel-engine generator operating with regular diesel mixed with oxygenated additives. 2021 11th International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering (CPEEE 2021). Shiga, 26-28 February 2021.

Komanee, K., Chuepeng, S. and Nilaphai, O. (2020) An experimental investigation of ABE-diesel blend on performance, combustion, and emissions in a compression ignition engine. The 11th TSME International Conference on Mechanical Engineering. Ubon Ratchathani, 1-4 December 2020.

Boontatao, P. and Chuepeng, S. (2020) Influences of alternative diesel fuels on tailpipe emissions and particulate matter under the Highway Fuel Economy Test Cycle. The 11th TSME International Conference on Mechanical Engineering. Ubon Ratchathani, 1-4 December 2020.

Nokthong, A. and Chuepeng, S. (2020) Effects of impact direction on energy absorption capability of aluminum honeycomb for road construction zone. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 715, 012071.

Theinnoi, K., Sawatmongkhon, B., Wongchang, T., Sukjit, E. and Chuepeng, S. (2019) The combustion characteristic of fuel additives with diesel-ethanol fuel blends on engine performance. The 25th Small Engine Technology Conference (SETC 2019). Hiroshima, 19-21 November 2019.

Gururatana, S., Chuepeng, S. and Supakitjanan, P. (2019) A comparative experimental study on the performance of car window sunshades in Thailand. PIM 9th National and 2nd International Conference 2019 (GISE) and 2nd Smart Logistics Conference. Nontaburi, 5 July 2019. (in Thai)

Nokthong, A. and Chuepeng, S. (2019) Effects of impact direction on energy absorption capability of aluminum honeycomb for road construction zone. 2019 3rd International Conference on Material Engineering and Advanced Manufacturing Technology (MEAMT 2019). Shanghai, 26-28 April 2019.

Nokthong, A. and Chuepeng, S. (2019) Energy absorption capability of aluminium honeycomb for reducing severity of impact force. 2019 the 5th International Conference on Mechanical Design and Engineering (ICMDE 2019). Osaka, 16-19 March 2019.

Wongchai, B., Visuwan, P. and Chuepeng, S. (2018) Frequency analysis of the engine support vibration with hydrogen-diesel dual-fueling. 4th International Conference on Science, Engineering and Environment (SEE). Nagoya, 12-14 November 2018.

Chachai, A., Chuepeng, S. and Chansri, N. (2018) Effects of compressor inlet air temperature on performance and fuel economy of a stationary gas turbine. 57th Research World International Conference. Bangkok, 5-6 November 2018.

Buranarote, J., Chuepeng, S. and Gururatana, S. (2018) Effects of air temperature on flow over NACA 0012 airfoil rear spoiler of a car. 139th IRES International Conference. Bangkok, 5-6 September 2018.

Thamvong-ngam, B., Chaisermtawan, P. and Chuepeng, S. (2018) An improvement of air ventilation system in health enhancement food factory. 122nd IRES International Conference. Bangkok, 21-22 June 2018.

Komintarachat, C., Tongroon, M. and Chuepeng, S. (2018) Biofuel synthesis from waste cooking oils and ethyl acetate via interesterification under CaO Catalyst from waste eggshells. The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2018). Pangnga, 19-22 April 2018.

Chuepeng, S., Buranarote, J. and Wittayapiyanon, S. (2017) Structural analysis of an SUV seat track segment: Accident characteristics under frontal oblique crash simulation. Annual International Conference on Social Science, Applied Sciences, Economics and Management. Tokyo, 23-24 December 2017.

Chuepeng, S., Theinnoi, K. and Tongroon, M. (2017) Combustion characteristics and particulate matter number size study of ethanol and diesel reactivity controlled compression ignition engine. 13th International Conference on Engines & Vehicles. Napoli, 10-14 September 2017.

Talujit, S., Chuepeng, S. and Visuwan, P. (2017) Diesel particle surface area comparison under fuel injection pressure variation. The 31st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand. Nakonnayok, 4-7 July 2017. (in Thai)

Phomoungphan, P. and Chuepeng, S. (2017) Number - size distribution of particulate matter from the preheated diesel fuel combustion. The 31st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand. Nakonnayok, 4-7 July 2017. (in Thai)

Sitthirat, W., Chuepeng, S. and Gururatana, S. (2017) Friction investigation in common rail fuel injection pump running on biodiesel. The 31st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand. Nakonnayok, 4-7 July 2017. (in Thai)

Gururatana, S., Wangwan, E. and Chuepeng, S. (2017) A Comparative Study of Ventilation Systems in Non-ferrous Metals Processing Plant. 7th Panyapiwat National Academic Conference. Bangkok, 2 June 2017. (In Thai)

Wittayapiyanon, S. and Chuepeng, S. (2016) Sport utility vehicle seat structure simulation of frontal oblique crash. Tokyo 11th International Conference on “Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Sciences” (ECBA 2016). Tokyo, 26-27 December 2016.

Wittayapiyanon, S. and Chuepeng, S. (2016) Optimal design of the inverted GOE 178 airfoil profile rear spoiler for Student Formula competition car. The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering. Chiangmai, 13-16 December 2016.

Dangsunthonchai, M., Chuepeng, S. and Visuwan, P. (2016) Combustion and pollutant emissions from diesel engine fueled with biodiesel mixtures and equipped with diesel particulate filter. KU SRC 1st National Conference 2016. Chonburi, 26 August 2016. (In Thai)

Thitipatanapong, S., Chuepeng, S. and Visuwan, P. (2016) Combustion and pollutant emissions from a small gasoline engine with non-thermal plasma intake. KU SRC 1st National Conference 2016. Chonburi, 26 August 2016. (In Thai)

Komintarachat, C. and Chuepeng, S. (2016) Emission control and performance calibration for bioethanol based fuel combustion in spark ignition engines under idle and low load conditions. 24th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2016). Amsterdam, 6-9 June 2016.

Thitipatanapong, S., Chuepeng, S. and Visuwan, P. (2016) Combustion characteristics and performance of an agricultural diesel engine equipped with intake non-thermal plasma charger. The 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2016). Phuket, 21- 23 April 2016.

Wittayapiyanon, S. and Chuepeng, S. (2016) Explicit dynamic simulation of frontal impact in commercial van seat structures. The 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2016). Phuket, 21- 23 April 2016.

Dangsunthonchai, M., Chuepeng, S., Visuwan, P. and Thitipatanapong, S. (2016) Quantitative impact of waste used oil based biodiesel blends on combustion generated particulate matter composition using thermo-gravimetric analysis. The 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2016). Phuket, 21- 23 April 2016.

Srisuwan, S., Chuepeng, S. and Gururatana, S. (2016) Stability of a hydrous ethanol combustion at idling under lean condition in gasoline engine. The 54th Kasetsart University Annual Conference.Bangkok, 2-5 February 2016. (In Thai)

Saipom, S., Chuepeng, S. and Gururatana, S. (2016) Impacts of lubricant temperature on turbocharger efficiency. The 54th Kasetsart University Annual Conference. Bangkok, 2-5 February 2016. (In Thai)

Nasompoth, K., Jaritphun, T., Petch-in, T., Changphueak, S. and Chuepeng, S. (2015) Ethanol based fuel preheating influences on injection characteristics. The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering. Petchburi, 16-18 December 2015.

Ketprakong, O., Lawwattanatrakul, W. and Chuepeng, S. (2015) Performance calibration for a preheated hydrous E85 fueled gasoline engine. The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering. Petchburi,16-18 December 2015.

Ketprakong, O. and Chuepeng, S. (2015) Effects of preheating hydrous E85 fuel on combustion characteristics and exhaust gas emissions. The 29th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand. Nakornratchasima, 30 June – 2 July 2015. (In Thai)

Thitipatanapong, S., Chuepeng, S. and Visuwan, P. (2015) Characterization of particulate from biodiesel-blended engine equipped with exhaust nonthermal plasma charger using thermo-gravimetric analysis. The 11th International Conference on Automotive Engineering. Bangkok, 30 March - 1 April 2015.

Kumhin, T., Chuepeng, S. and Thitipatanapong, S. (2015) Combustion and emissions from diesel engine with intake non-thermal plasma. The 53rd Kasetsart University Annual Conference.Bangkok, 3-6 February 2015. (In Thai)

Chuepeng, S. and Komintarachat, C. (2014) Waste cooking oil based biodiesel application in agricultural diesel engine. 22nd European Biomass Conference and Exhibition (EU BE&C 2014).Hamburg, 23-26 June 2014.

Dangsunthonchai, M., Chuepeng, S. and Visuwan, P. (2014) A review of diesel particulate filter regeneration. 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014). Krabi, 8-10 April 2014.

Nilaphai, O. and Chuepeng, S. (2014) Preliminary study of hydrous ethanol as a fuel for spark ignition engine on performance and combustion. 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014). Krabi, 8-10 April 2014.

Chaisermtawan, P., Chuepeng, S. and Theinnoi, K. (2014) Load variation effects on combustion regimes in a hydrogen-diesel dual fuel engine. 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014). Krabi, 8-10 April 2014.

Chuepeng, S., Tsolakis, A. and Theinnoi, K. (2014) Reformed exhaust gas recirculation products of rapeseed-based biodiesel: a chemical equilibrium simulation. 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014). Krabi, 8-10 April 2014.

Anukul, P., Muenvanichakul, S. and Chuepeng, S. (2013) Noise reduction of wiper motor. The 10th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference. Nakornpathom, 6-7 December 2013. (In Thai)

Theinnoi, K., Tsolakis, A., Sawatmongkhon, B. and Chuepeng, S. (2012) A study of hydrogen addition on diesel oxidation catalyst activities under the real diesel engine. The Third TSME International Conference on Mechanical Engineering. Chiangrai, 24-27 October 2012. 

Leangruxsa, D., Krairit, A. and Chuepeng, S. (2012) Green productivity and management system for machining cast iron industry. IE Network Conference 2012. Petchburi, 17 -19 October 2012. (In Thai)

Kumthornwiwat, A., Muenvanichakul, S. and Chuepeng, S. (2011) Creation of packing and vanning processes for passenger car service part. IE Network Conference 2011. Chonburi, 20-21 October2011. (In Thai)

Chaisermtawan, P., Kiatiwat, T., Jarungthammachote, S. and Chuepeng, S. (2011) Insight into emissions and combustion efficiency of hydrogen-diesel dual fuel engine with exhaust gas recirculation using chemical equilibrium analysis. The Second TSME International Conference on Mechanical Engineering. Krabi, 19-21 October 2011.

Chuepeng, S. (2010) A study of nitric oxide conversion through numerical simulation in catalytic converter. The 2nd National Conference on Thai Simulation and Modeling (TSIMMOD 2010).Pattaya, 20-21 May 2010. Paper No. CHE-03.

Chuepeng, S., Xu, H.M., Tsolakis, A., Wyszynski, M.L., and Hartland, J.C. (2009) Nano-particle number from biodiesel blends combustion in a common rail fuel injection system diesel engine equipped with exhaust gas recirculation. III International Congress on Combustion Engines (PTNSS Kongres 2009). Opole, 22-24 June 2009. Paper No. PTNSS–2009–SC–076.

Chaisermtawan, P., Kiatiwat, T., Chuepeng, S., and Jarungthammachote, S. (2009) A chemical equilibrium analysis of exhaust gas emissions and combustion efficiency from hydrogen-diesel dual fuel engine. The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VI). Pattaya, 3-6 May 2009.

Chuepeng, S., Theinnoi, K., Tsolakis, A., Xu, H.M., Wyszynski, M.L., York, A.P.E., Hartland, J.C., and Qiao, J. (2008) Investigation into particulate size distributions in the exhaust gas of diesel engines fuelled with biodiesel blends. 34th International Congress on Powertrain and Transport Means KONES 2008. Warsaw, 7-10 September 2008.

Mamat, R., Chuepeng, S., Xu, H.M., Wyszynski, M.L. and Qiao, J. (2008) Effect of exhaust gas temperature on engine performance and emissions of conventional V6 diesel engine operating on biodiesel & diesel fuel with exhaust gas recirculation (EGR). United Kingdom – Malaysia Engineering Conference 2008. London, 14-15 July 2008.

Theinnoi, K., York, A.P.E., Tsolakis, A., Chuepeng, S., Wyszynski, M.L., Xu, H.M., Golunski, S.E. and Cracknell, R.F. (2008) Diesel engine performance and emissions for Fischer-Tropsch diesel blends and diesel fuel: Environmental perspectives. 3rd International Symposium on Environment. Athens, 22-25 May 2008.

Chuepeng, S., Xu, H.M., Tsolakis, A., Wyszynski, M.L., Price, P., Stone, R., Hartland, J.C. and Qiao, J. (2008) Particulate emissions from a common rail fuel injection diesel engine with RME-based biodiesel blended fuelling using thermo-gravimetric analysis. SAE 2008 World Congress. Detroit, 14-17 April 2008. Paper No. 2008-01-0074.

Chuepeng, S., Tsolakis, A., Wyszynski, M.L., Xu, H.M., Megaritis, A. and Golunski, S.E. (2008) On-board hydrogen-rich gas production from exhaust gas fuel reforming using biodiesel blended fuels. 7th High Temperature Air Combustion and Gasification International Symposium (HiTACG). Phuket, 13-16 January 2008.

Chuepeng, S., Tsolakis, A., Theinnoi, K., Xu, H.M., Wyszynski, M.L. and Qiao, J. (2007) A study of quantitative impact on emissions of high proportion RME-based biodiesel blends. SAE 2007 Fuels and Emissions Conference. Cape Town, 23-25 January 2007. Paper No. 2007-01-0072.

Chuepeng, S., Wyszynski, M.L. and Xu, H.M. (2005) More biodiesel = less diesel: quantitative impact on engine performance and emissions of high proportion biodiesel blends and the required engine control strategies. Current Research in Combustion: A Forum for Research Students and Young Researchers. Loughborough, 21 September 2005.


Book and book chapter


Chuepeng, S. (2016) Lubrication. Kasetsart University Press. ISBN 978-616-556-175-4. (In Thai)

Chuepeng, S. (2011) The Use of Biodiesel in Diesel Engines. In Montero, G. and Stoytcheva, M. (ed.) Biodiesel- Quality, Emissions and By-Products. InTech. ISBN 978-953-307-784-0.

Chuepeng, S., Xu, H.M., Tsolakis, A., Wyszynski, M.L., Price, P., Stone, R., Hartland, J.C. and Qiao, J. (2008) Particulate emissions from a common rail fuel injection diesel engine with RME-based biodiesel blended fuelling using thermo-gravimetric analysis. in Society of Automotive Engineers (SP-2169). Renewable Fuels 2008. ISBN 978-0-7680-2011-3.

รายวิชาที่สอน :


03600012 Green Technology
03604211 Computer Aided Mechanical Engineering Design
03604331 Internal Combustion Engines
03604382 Mechanical Engineering Laboratory II
03604433 Automotive Chassis
03604495 Mechanical and Design Engineering Project Preparation
03604498 Special Problems (Lubrication)
03604499 Mechanical and Design Engineering Project
03604519 Advanced Combustion
03604599 Thesis