คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Sathaporn Chuepeng
ชื่อ : รศ.ดร.สถาพร     นามสกุล : เชื้อเพ็ง
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : schuepeng@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :