คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Assoc. Prof. Nattapon Chantarapanich, Ph.D.
ชื่อ : รศ.ดร.ณัฐพล     นามสกุล : จันทร์พาณิชย์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : nattapon@eng.src.ku.ac.th
Website : https://www.facebook.com/didmengsrc
สถานที่ทำงาน :

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม

การศึกษา :
 • ปร.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วท.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่งงานภายนอกสถาบัน : 

 • ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษา EdPEx สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • อาจารย์พิเศษ/นักวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA)
 • ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon)
 • Editorial Board, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology - Biomechanics (ISSN 2296-4185)
 • Editorial Board, International Scientific Journal of Engineering and Technology (ISSN 2586-8527)
ความเชี่ยวชาญ :
 • Orthopaedic Biomechanics
 • Dental Biomechanics
 • Medical Device Design
 • TQA Criteria for Performance Excellence / Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

SCOPUS h-index = 11; SCOPUS Citation = 575 [As of 10th Feb 2023] 

[01] Jitprapaikulsarn S., Chantarapanich N., Gromprasit A., Mahaisavariya C., Sukha, K., Chiawchan S. (2023) Dual plating for fixation failure of the distal femur: Finite element analysis and a clinical series. Medical Engineering and Physics.111,103926.
(ISI Impact Factor 2021: 2.356)

[02] Sermboonsang C., Benjakul S., Chantarapanich N., Inglam S., Insee K. (2022) Effects of miniscrew location on biomechanical performances of bone-borne rapid palatal expander to midpalatal suture: A finite element study. Medical Engineering and Physics
107,103872.
(ISI Impact Factor 2021: 2.356)

[03] Chantarapanich N., Mahaisavariya M., Jitprapaikulsarn S., Mahaisavariya C. (2022) Comparative Biomechanical Performance of Two Configurations of Screw Constructs and Types Used to Stabilize Different Sites of Unstable Pauwels type II Femoral Neck Fractures: A Finite Element Analysis. Medical Engineering and Physics.107,103856.
(ISI Impact Factor 2021: 2.356)

[04] Chantarapanich N., Riansuwan K. (2022) Biomechanical Performance of Short and Long Cephalomedullary Nail Constructs for Stabilizing Different Levels of Subtrochanteric Fracture. Injury. 53(2), pp. 323-333
(ISI Impact Factor 2021 : 2.687)

[05] Jitprapaikulsarn S., Chantarapanich N., Gromprasit A., Mahaisavariya C., Patamamongkonchai C. (2022) Modified Pin and Plate Fixation for Low Intercondylar Fractures of the Humerus: Biomechanical Study Corroborated with a Case Series. Musculoskeletal Surgery. [A head-of-print] 

[06] Dumrongwanich, O., Chantarapanich, N., Patchanee, S., Inglam, S., Chaiprakit, N. (2022) Finite element analysis between Hunsuck/Epker and novel modification of Low Z plasty technique of mandibular sagittal split osteotomy. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine. 236(5), 646-655.
(ISI Impact Factor 2021: 1.763)

[07] Chaitat S., Chantarapanich N., Wanchat S. (2022) Effects of the 3DP process parameters on mechanical properties of polylactic acid part used for medical purposes. Rapid Prototyping Journal 28(1), pp. 143-160.
(ISI Impact Factor 2021: 4.043)

[08] Chantarapanich N., Wongsiri S., Wanchat S. (2021) Effect of Insole-Footwear Combination on Foot Biomechanics: A Finite Element Study. Engineering and Applied Science Research 48(6), 670-676.

[09] Jitprapaikulsarn S., Chantarapanich N., Gromprasit A., Mahaisavariya C., Patamamongkonchai C. (2021) Single lag screw and reverse distal femur locking compression plate for concurrent cervicotrochanteric and shaft fractures of the femur: biomechanical study validated with a clinical series. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology 37:1179-1192.

[10] Veerasakul M.S., Wanchat S., Chantarapanich N. (2021) Biomechanical performance between single and double lag screw trochanteric gamma nail used to stabilize femoral neck fracture: A finite element study. Engineering Journal 25(2), pp. 183-191.

[11] Muangsisied S., Chantarapanich N., Veerasakul M.S., Inglam S. (2021) Effect of implant diameter and cortical bone thickness on biomechanical performance of short dental implant-supported distal cantilever: A finite element study. Engineering Journal 25(2), pp. 175-182.

[12] Pornsuksawang T., Inglam S., Chantarapanich N. (2021) Biomechanical effect of length and diameter of a short implant used in splinted prosthesis at the posterior atrophic maxilla of aging patients: A finite element study. Science Engineering and Health Studies 15, 21040001.

[13] Sermboonsang, C., Chantarapanich, N., Inglam, S., and Insee, K. (2020) Biomechanical study of midpalatine suture and miniscrews affected by maturation of midpalatine suture, monocortical and bicortical miniscrew placement in bone-borne rapid palatal expander: a finite element study. Science Engineering and Health Studies 14(2), 109-122

[14] Thitiyanaporn, C., Chantarapanich N., Sompaisarnslip S., and Thengchaisri N. (2020) Comparison of canine stifle kinematic analysis after two types of total knee arthroplasty: a cadaveric study, Veterinary World 13(5), 956-962.

[15] Chernchujit B., Tharakulphan S., Prasetia R., Chantarapanich N., Jirawison C., Sitthiseripratip K. (2019) Preoperative planning of medial opening wedge high tibial osteotomy using 3D Computer-aided design weight-bearing Simulated Guidance: Technique and Preliminary Result. Journal of Orthopaedic Surgery 27(1): 1-10.
(ISI Impact Factor 2019: 0.957)

[16] Chantarapanich N., Rojanasthien S., Chernchujit B., Mahaisavariya B., Karunratanakul K., Chalermkarnnon P, Glunrawd C., Sitthiseripratip K. (2017) 3D CAD/Reverse engineering technique for assessment of Thai morphology: Proximal femur and acetabulum. Journal of Orthopaedic Science, 22(4): 703-709.
(ISI Impact Factor 2017: 1.264)

[17] Thavornyutikarn B., Tesavibul P., Sitthiseripratip K., Chantarapanich N., Feltis B., Wright P.F.A., Turney T.W. (2017) Porous 45S5 Bioglass®-based Scaffolds using Stereolithography: Effect of Partial Pre-sintering on Structural and Mechanical Properties of Scaffolds. Materials Science and Engineering C, 75(1): 1281-1288.
(ISI Impact Factor 2017: 5.563)

[18] Limmahakhun S., Oloyede A., Chantarapanich N., Jiamwatthanachai P., Sitthiseripratip K., Xiao Y., Yan, C. (2017) Alternative Designs of Load−sharing Cobalt Chromium Graded Femoral Stems. Materials Today Communications. 12(1): 1-10.
(ISI Impact Factor 2017: 1.992)

[19] Chantarapanich N., Sitthiseripratip K., Mahaisavariya B., Siribodhi P. (2016) Biomechanical Performance of Retrograde Nail for Supracondylar Fractures Stabilization, Medical & Biological Engineering & Computing, 54(6), pp. 939-952.
(ISI Impact Factor 2016: 1.916)

[20] Pruksakorn D., Chantarapanich N., Arpornchayanon O., Leerapun T., Sitthiseripratip K., Vatanapatimakul N. (2015) Rapid-prototype Endoprosthesis for Palliative Reconstruction of an Upper Extremity after Resection of Bone Metastasis, International Journal of Computer Assisted Radiology Surgery, 10(3): 343-350.
(ISI Impact Factor 2015: 1.827)

[21] Chantarapanich N., Laohaprapanon A., Wisutmethangoon S., et al (2014) Fabrication of Three-dimensional Honeycomb Structure for Aeronautical Applications using Selective Laser Melting: A Preliminary Investigation, Rapid Prototyping Journal, 20(6): 551-558.

[22] Mahaisavariya B., Sithiseriprateep K., Chantarapanich N., Vatanapatimakul N. (2014) Lateral Condylar Prominence, Post Corrective Osteotomy of Cubitus Varus: A Study using Three-dimensional Reverse Engineering Technique. Journal of the Medical Association of Thailand, 97: S92-S96.

[23] Chantarapanich N., Mahaisavariya B., Sitthiseripratip K., Siribodhi P. (2014) Optional Entry Point for Retrograde Femoral Nailing: An Anatomical Study using the Reverse Engineering Method. Journal of the Medical Association of Thailand, 97: S97-S102.

[24] Mahaisavariya B., Chantarapanich N., Riansuwan K., Sitthiseripratip K. (2014) Prevention of Excessive Medialisation of Trochanteric Fracture by a Buttress Screw: A novel Method and Finite Element Analysis. Journal of the Medical Association of Thailand, 97: S127-S132.

รายวิชาที่สอน :