คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Assoc. Prof. Nattapon Chantarapanich, Ph.D.
ชื่อ : รศ.ดร.ณัฐพล     นามสกุล : จันทร์พาณิชย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : nattapon@eng.src.ku.ac.th
Website : https://www.facebook.com/didmengsrc
สถานที่ทำงาน :

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม

การศึกษา :
 • ปร.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วท.ท. (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งงานภายนอกสถาบัน : 

 • ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • อาจารย์พิเศษ/นักวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA)
 • ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon)
 • Editorial Board, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology - Biomechanics (ISSN 2296-4185)
 • Ediotiral Board, International Scientific Journal of Engineering and Technology (ISSN 2586-8527)
ความเชี่ยวชาญ :
 • Orthopaedic Biomechanics
 • Dental Biomechanics
 • Medical Device Design
 • TQA Criteria for Performance Excellence / Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

SCOPUS h-index = 10; SCOPUS Citation = 468 [As of 06TH April 2022] 

[01] Chantarapanich N., Riansuwan K. (2022) Biomechanical Performance of Short and Long Cephalomedullary Nail Constructs for Stabilizing Different Levels of Subtrochanteric Fracture. Injury. 53(2), pp. 323-333

[02] Jitprapaikulsarn S., Chantarapanich N., Gromprasit A., Mahaisavariya C., Patamamongkonchai C. (2022) Modified Pin and Plate Fixation for Low Intercondylar Fractures of the Humerus: Biomechanical Study Corroborated with a Case Series. Musculoskeletal Surgery. [A head-of-print] 

[03] Dumrongwanich, O., Chantarapanich, N., Patchanee, S., Inglam, S., Chaiprakit, N. (2022) Finite element analysis between Hunsuck/Epker and novel modification of Low Z plasty technique of mandibular sagittal split osteotomy. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine. [A head-of-print] 

[04] Chaitat S., Chantarapanich N., Wanchat S. (2022) Effects of the 3DP process parameters on mechanical properties of polylactic acid part used for medical purposes. Rapid Prototyping Journal 28(1), pp. 143-160.

[05] Chantarapanich N., Wongsiri S., Wanchat S. (2021) Effect of Insole-Footwear Combination on Foot Biomechanics: A Finite Element Study. Engineering and Applied Science Research 48(6), 670-676.

[06] Jitprapaikulsarn S., Chantarapanich N., Gromprasit A., Mahaisavariya C., Patamamongkonchai C. (2021) Single lag screw and reverse distal femur locking compression plate for concurrent cervicotrochanteric and shaft fractures of the femur: biomechanical study validated with a clinical series. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology 37:1179-1192.

[07] Veerasakul M.S., Wanchat S., Chantarapanich N. (2021) Biomechanical performance between single and double lag screw trochanteric gamma nail used to stabilize femoral neck fracture: A finite element study. Engineering Journal 25(2), pp. 183-191.

[08] Muangsisied S., Chantarapanich N., Veerasakul M.S., Inglam S. (2021) Effect of implant diameter and cortical bone thickness on biomechanical performance of short dental implant-supported distal cantilever: A finite element study. Engineering Journal 25(2), pp. 175-182.

[09] Pornsuksawang T., Inglam S., Chantarapanich N. (2021) Biomechanical effect of length and diameter of a short implant used in splinted prosthesis at the posterior atrophic maxilla of aging patients: A finite element study. Science Engineering and Health Studies 15, 21040001.

[10] Sermboonsang, C., Chantarapanich, N., Inglam, S., and Insee, K. (2020) Biomechanical study of midpalatine suture and miniscrews affected by maturation of midpalatine suture, monocortical and bicortical miniscrew placement in bone-borne rapid palatal expander: a finite element study. Science Engineering and Health Studies 14(2), 109-122

[11] Thitiyanaporn, C., Chantarapanich N., Sompaisarnslip S., and Thengchaisri N. (2020) Comparison of canine stifle kinematic analysis after two types of total knee arthroplasty: a cadaveric study, Veterinary World 13(5), 956-962.

[12] Chernchujit B., Tharakulphan S., Prasetia R., Chantarapanich N., Jirawison C., Sitthiseripratip K. (2019) Preoperative planning of medial opening wedge high tibial osteotomy using 3D Computer-aided design weight-bearing Simulated Guidance: Technique and Preliminary Result. Journal of Orthopaedic Surgery 27(1): 1-10.

[13] Chantarapanich N., Rojanasthien S., Chernchujit B., Mahaisavariya B., Karunratanakul K., Chalermkarnnon P, Glunrawd C., Sitthiseripratip K. (2017) 3D CAD/Reverse engineering technique for assessment of Thai morphology: Proximal femur and acetabulum. Journal of Orthopaedic Science, 22(4): 703-709.

[14] Thavornyutikarn B., Tesavibul P., Sitthiseripratip K., Chantarapanich N., Feltis B., Wright P.F.A., Turney T.W. (2017) Porous 45S5 Bioglass®-based Scaffolds using Stereolithography: Effect of Partial Pre-sintering on Structural and Mechanical Properties of Scaffolds. Materials Science and Engineering C, 75(1): 1281-1288.

[15] Limmahakhun S., Oloyede A., Chantarapanich N., Jiamwatthanachai P., Sitthiseripratip K., Xiao Y., Yan, C. (2017) Alternative Designs of Load−sharing Cobalt Chromium Graded Femoral Stems. Materials Today Communications. 12(1): 1-10.

[16] Chantarapanich N., Sitthiseripratip K., Mahaisavariya B., Siribodhi P. (2016) Biomechanical Performance of Retrograde Nail for Supracondylar Fractures Stabilization, Medical & Biological Engineering & Computing, 54(6), pp. 939-952.

[17] Pruksakorn D., Chantarapanich N., Arpornchayanon O., Leerapun T., Sitthiseripratip K., Vatanapatimakul N. (2015) Rapid-prototype Endoprosthesis for Palliative Reconstruction of an Upper Extremity after Resection of Bone Metastasis, International Journal of Computer Assisted Radiology Surgery, 10(3): 343-350.

[18] Chantarapanich N., Laohaprapanon A., Wisutmethangoon S., et al (2014) Fabrication of Three-dimensional Honeycomb Structure for Aeronautical Applications using Selective Laser Melting: A Preliminary Investigation, Rapid Prototyping Journal, 20(6): 551-558.

[19] Mahaisavariya B., Sithiseriprateep K., Chantarapanich N., Vatanapatimakul N. (2014) Lateral Condylar Prominence, Post Corrective Osteotomy of Cubitus Varus: A Study using Three-dimensional Reverse Engineering Technique. Journal of the Medical Association of Thailand, 97: S92-S96.

[20] Chantarapanich N., Mahaisavariya B., Sitthiseripratip K., Siribodhi P. (2014) Optional Entry Point for Retrograde Femoral Nailing: An Anatomical Study using the Reverse Engineering Method. Journal of the Medical Association of Thailand, 97: S97-S102.

[21] Mahaisavariya B., Chantarapanich N., Riansuwan K., Sitthiseripratip K. (2014) Prevention of Excessive Medialisation of Trochanteric Fracture by a Buttress Screw: A novel Method and Finite Element Analysis. Journal of the Medical Association of Thailand, 97: S127-S132.

รายวิชาที่สอน :