คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Suabsakul Gururatana
ชื่อ : ผศ.ดร.สืบสกุล     นามสกุล : คุรุรัตน์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : suabsakul@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :