คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Songchai Jitpakdeebodin
ชื่อ : ทรงชัย     นามสกุล : จิตภักดีบดินทร์
ตำแหน่ง : -
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ : 099-6168278
อีเมล์ : songchai@eng.src.ku.ac.th
Website : https://sites.google.com/eng.src.ku.ac.th/sj-at-eeekusrc/home
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :