คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Tanet Wonghong
ชื่อ : ผศ.ดร.ธเนศ     นามสกุล : วงศ์หงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 0868941945
อีเมล์ : tanet@eng.src.ku.ac.th
Website : https://www.youtube.com/c/DRTanetWonghong
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :

03601362 ระบบควบคุมเชิงเส้น 

03601461 การควบคุมกระบวนการ 

03601561 ระบบพลวัตและการควบคุม

03601562 การควบคุมดิจิทัลของระบบพลวัต