คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Kulwadee Somboonviwat
ชื่อ : ผศ.ดร.กุลวดี     นามสกุล : สมบูรณ์วิวัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 662615
อีเมล์ : kulwadee@eng.src.ku.ac.th
Website : https://g-set.co/kulwadee-somboonviwat/
สถานที่ทำงาน :

ห้อง 23610 ชั้น 6 อาคาร 23 

ห้องวิจัย G-SET อาคาร 2 ชั้น 3

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ (G-SET Research Unit)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

การศึกษา :
 • Ph.D. in Information and Communication Engineering
  มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • M.Sc. in Information and Communication Engineering
  มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • วศ.บ. คอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ :

Information Retrieval, Data Mining, Big Data Science and Analytics, Machine Learning, Cloud Computing

งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

Conference Proceedings

 1. Nguyen, N. T., Attachoo, B., Trawinski, B., Somboonviwat, K.: Intelligent Information and Database Systems – 6th Asian Conference, ACIIDS 2014, Bangkok, Thailand, April 7-9, 2014, Proceedings, Part I. Lecture Notes in Computer Science 8397, Springer 2014, ISBN 978-3-319-05475-9.
 2. Nguyen, N. T., Attachoo, B., Trawinski, B., Somboonviwat, K.: Intelligent Information and Database Systems – 6th Asian Conference, ACIIDS 2014, Bangkok, Thailand, April 7-9, 2014, Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science 8398, Springer 2014, ISBN 978-3-319-05457-5.

Edited Book Chapters

 1. Somboonviwat, K.: Web Community Discovery and Topic Modeling. Social Media Mining and Social Network Analysis: Emerging Research, pp.72-89, IGI-Global, 2013.

Peer-Reviewed International Journals

 1. Boonchuen, P., Jaree, P., Somboonviwat, K., Somboonwiwat, K.: Regulation of shrimp prophenoloxidase activating system by lva-miR-4850 during bacterial infection. Sci Rep 11, 3821 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-82881-2
 2. Kaewkascholkul, N., Somboonviwat, K., Hirono, I., Tassanakajon, A., Somboonwiwat, K.: miRNAS from shrimp penaeus monodon and its possible role in innate immunity. Fish and Shellfish Immunology. 53:114, 2016.
 3. Kaewkascholkul, N., Somboonviwat, K., Asakawa, S., Hirono, I., Tassanakajon, A., Somboonwiwat, K.: Shrimp miRNAs regulate innate immune response against white spot syndrome virus infection. Dev Comp Immunol. 60:191-201, 2016.
 4. Tamura, T., Somboonviwat, K., Kitsuregawa, M.: A method for language-specific Web crawling and its evaluation. Systems and Computers in Japan, 38(2):10-20, 2007.

Peer-Reviewed National Journals

 1. Lertrusdachakul, T., Thiptarajan, K., Ruxpaitoon, K., and Somboonviwat, K.: Dimensional Blurring of Large Face Image Based on Structural Similarity. TNI Journal of Engineering and Technology, 8(2): 18-28, 2020.
 2. Somboonviwat, K., Lertrusdachakul, T.: Unfolding to the Past: Temporal and Dimensional Perception Enrichment for Image Impression Improvement. TNI Journal of Engineering and Technology, 7(2): 115-122, 2019.

Peer-Reviewed International Conferences

 1. Somboonviwat, K., Aoyama, H.: Empirical Analysis of the Relationship between Trust and Ratings in Recommender Systems. The 8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2016), 2016.
 2. Somboonviwat, K., Kaewkascholkul, N., Somboonwiwat, K.:miRNA Workbench: a computational toolkit for miRNA identification and target prediction experiments. International Conference on Bioinformatics 2014 (InCoB 2014), 2014.
 3. Somboonwiwat, K., Kaewkascholkul, N., Ittichaicharoen, N., Somboonviwat, K., Tassanakajon, A.: Identification of MiRNAs and their MiRNA Targets from WSSV-infected Penaeus Monodon. The 10th Asia-Pacific Marine Biotechnology Conference (APMBC 2014), 2014.
 4. Somboonviwat, K.: Web Community Analysis and its Application to Language Specific Crawling. The 6th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (ICUIMC2012), 98:1-98:5, 2012.
 5. Somboonviwat, K., Suzuki, S., Kitsuregawa, M.: Structure of the Thai Web Graph. AINA Workshops 2008: 1138-1143, 2008.
 6. Somboonviwat, K., Suzuki, S., Kitsuregawa, M: Connectivity of the Thai Web Graph. The 10th Asia-Pacific Web Conference (APWeb 2008), pp. 613-624, 2008.
 7. Somboonviwat, K., Suzuki, S., Toyoda, M., Kitsuregawa, M.: Characterization of the Thai Hostgraph. The Second International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (ICUIMC 2008), pp. 359-364, 2008.
 8. Li, L., Yang, Z., Somboonviwat, K., Kitsuregawa, M.: User-assisted similarity estimation for searching related web pages. The 18th ACM Conference on Hypertext and Hypermedia (Hypertext2007), pp. 11-20, 2007.

International Workshops

 1. Somboonviwat, K., Aoyama, H.: Big Data and its Applications to Robotics Grasps. The UEC Shenzhen Symposium on Robotics and ICT 2015, Shenzhen, China, A3-9, 2015.
 2. Somboonviwat, K., Somboonwiwat, K., Tang, S., Tassanakajon, A.: Architecture and Implementation of a Large-scale BATCH BLAST Searches on a Cluster of Workstations. RCICT2011, IT-A06, pp.53-58, 2011.
 3. Somboonviwat, K., Kitsuregawa, M.: Inferring Link Behavior from the Connectivity Distributions of Web Pages. DEWS2008, A1-1., 2008.
 4. Somboonviwat, K., Suzuki, S., Toyoda, M., Kitsuregawa, M.: Thematic and Temporal Analysis of Thai Web Communities. The 70th National Convention of IPSJ, 6J-1, 2008.
 5. Somboonviwat, K., Suzuki, S., Kitsuregawa, M.: A Preliminary Study on the Extraction of Socio-topical Web Keywords. The International Workshop on Scalable Web Information Integration and Service (SWIIS2007), pp.74-82, 2007.
 6. Somboonviwat, K., Tamura, T., Kitsuregawa, M.: Finding Thai Web Pages in Foreign Web Spaces. ICDE Workshops 2006: 135, 2006.
 7. Somboonviwat, K., Tamura, T., Kitsuregawa, M.: Simulation Study of Language Specific Web Crawling. ICDE Workshops 2005: 1254, 2005.

National Conferences (Japan)

 1. Somboonviwat, K., Tamura, T., Kitsuregawa, M.: Inferring Link Behavior from the Connectivity Distributions of Web Pages. Proceedings of Data Engineering Workshop (DEWS2008), A1-1, 2008.
 2. Somboonviwat, K., Tamura, T., Kitsuregawa, M.: Finding Thai Web Pages in Foreign Web Spaces. Proceedings of Data Engineering Workshop (DEWS2006), 3A-i6, 2006.
 3. Somboonviwat, K., Tamura, T., Kitsuregawa, M.: Simulation Study of Language Specific Web Crawling. Proceedings of the International Special Workshop on Databases For Next Generation Researchers In Memoriam Prof. Yahiko Kambayashi (SWOD2005), pp.142-145, 2005.

National Conferences (Thailand)

 1. Sirirapa, P., Payokhajornkit, S., Yothinruengrong, K., Somboonviwat, K., Waraporn, N.: Arogya Chatbot: Using Web FAQ to Recommend Thai Herbal Medicine — an Information Retrieval based Approach. The 9th National Conference on Information Technology (NCIT2017), 2017. (in Thai)
รายวิชาที่สอน :
 • Data Mining
 • Data Science
 • Cloud Computing
 • Programming Fundamentals II
 • Seminar