คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Vacharapat Mettanant
ชื่อ : ผศ.วัชรพัฐ     นามสกุล : เมตตานันท
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : vacharapat@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

การศึกษา :

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ :

วิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎี การออกแบบอัลกอริทึม ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงคำนวณ

งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :