คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Asst. Prof. Dr. Prawit ChumChu
ชื่อ : ผศ.ดร.ประวิทย์     นามสกุล : ชุมชู
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : prawit@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :

B.E. (Second Hons) in telecommunication engineering

Thammasat University, Bangkok

M. Eng.

Mahanakorn University of Technology

Ph. D.

University of New South Wales, Sydney, Australia

ความเชี่ยวชาญ :

Telecommunications

Networking

IoT

AI

งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

ประเภทวารสาร

[1] Shilpa Sonawani Kailas Patil and Prawit Chumchu, “Multi-headed CNN-GRU Model for Particulate Matter(PM2.5) Prediction in Smart Cities” Int. J. of Environment and Waste Management, 2021

[2] Shilpa Sonawani Kailas Patil and Prawit Chumchu, “NO2 Pollutant Concentration

Forecasting for Air Quality Monitoring by using an Optimized Deep Learning Bidirectional GRU

Model,” in International Journal of Computational Science and Engineering , 2021

[3] Thanathat Saelim, Prawit Chumchu and Thawatchai Mayteevarunyoo,“Design and Performance Evaluation of Novel Location-Based Access Control Algorithm Using IEEE 802.11r” JCIT 2015

[4] Prawit Chumchu, Roksana Boreli, and Aruna Seneviratne, “A model-based scalable reliable multicast transport protocol for satellite networks”, International Journal of Communications Software and Systems, 2005, vol.1 no.1.,pp. 11-18

[5] Chumchu, P., Zhou, ZG. & Seneviratne, AP., “A model-based scalable reliable multicast transport protocol for wireless/mobile networks”, IEICE Transactions on Communications, 2005, vol. E88B(4), pp. 1403 – 1412

[6] Chumchu, P., Zhou, ZG. & Seneviratne, AP. ,“An analysis comparison of reliability mechanisms for improving reliable mobile multicast protocols”, IEICE Transactions on Communications, 2005, vol. E88B(3), pp. 1149 – 1168.

[7] Jirasak Ponchua and Prawit Chumchu , “A New Handover Mechanism for IEEE 802.16e” JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOG, 2012 Vol. 3 pp. 7-13

[8] ชัญญมน ศรีคล้าย และ ประวิทย์ ชุมชู, “MAC ในเครือข่าย IEEE 802.11 โดยใช้เฟรม ACK” Engineering Transactions ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 59-68 ปีพ.. : 2553

[9] ธนทรรศน์ แซ่ลิ้ม และ ประวิทย์ ชุมชู, “การวิเคราะห์กลไกรักษาความปลอดภัยและผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11” Engineering Transactions ปีที่ : 12 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 1-8 ปีพ.. : 2552

[10] ธนทรรศน์ แซ่ลิ้ม และ ประวิทย์ ชุมชู, “ระบบเครือข่ายเคลื่อนที่สำหรับยาพาหนะ” Engineering Transactions ปีที่ : 9 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 12-21 ปีพ.. : 2549

[11] สุพัตรา เพ็ชรนิล และ ประวิทย์ ชุมชู, “การวิเคราะห์และการปรับปรุงประสิทธิภาพของการย้ายข้ามเซลของระบบเครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11” Engineering Transactions ปีที่ : 8 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 93-102 ปีพ.. : 2548

[12] ราชู พันธ์ฉลาด, ประวิทย์ ชุมชู, วุฒิพร เลิศวาสนา, ชวลิต เบญจางคประเสริฐ และ กนก เจนจิรพงศ์เวช, “การลดสัญญาณรบกวนเกรเดียนต์ในควอนไตซ์เกรเดียนอัลกอริทึมโดยการปรับค่าสเต็บไซส์” Engineering Transactions ปีที่ : 3 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 48-52 ปีพ.. : 2543

[13] วุฒิพร เลิศวาสนา, กนก เจนจิรพงศ์เวช, ราชู พันธ์ฉลาด และ ประวิทย์ ชุมชู “การออกแบบวงจรแอคทีฟแบนด์พาสฟิลเตอร์จากวงจร URC ที่ให้คุณลักษณะแบบนอตช์” วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ : 16 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 43-48 ปีพ.. : 2542

[14] วุฒิพร เลิศวาสนา, ราชู พันธ์ฉลาด, ประวิทย์ ชุมชู และ กนก เจนจิรพงศ์เวช, “การออกแบบวงจรแอคทีฟนอตช์ฟิลเตอร์ด้วย URC” Engineering Transactions ปีที่ : 2 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 142-147 ปี พ.. : 2542

[15] ราชู พันธ์ฉลาด, ประวิทย์ ชุมชู และ วุฒิพร เลิศวาสนา, “การดีมอดูเลชันสัญญาณ DSB-SC แบบใหม่” Engineering Transactions ปีที่ : 1 ฉบับที่ : 3 เลขหน้า : 235-241 ปีพ.. : 2541

[16] ประวิทย์ ชุมชู, ราชู พันธ์ฉลาด และ ชวลิตร เบญจางคประเสริฐ, “อะแดปทีฟอัลกอริทึมสำหรับการดีเทกต์สัญญาณซายน์คลื่นเดี่ยวด้วยวิธีการนอร์มอลไลซ์ Stochastic Grandient” Engineering Transactions ปีที่ : 1 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 132-138 ปีพ.. : 2541การประชุมวิชาการ

[1] Prawit chumchu, “ A Leak Detection in Water Pipelines Using Discrete Wavelet Decomposition and Artificial Neural Network” in The Sixth International Symposium on Signal Processing and Intelligent Recognition Systems (SIRS′20) 2020

[2] Prawit Chumchu, “A Simple Tethered Acoustic Framework for Leak Detection in Water Pipeline”, ACEAI Asia Conference on Engineering and Information 2019

[3] Prawit Chumchu, “A Case Study of Industrial IoT (IIoT) Applications using OPC UA and MQTT” in ICEAS:International Conference on Engineering and Applied Science 2018

[4] Prawit Chucmhu, “CoAP Performance under IEEE 802.11 Power Save Mode Using NS-3 Extension” in ACENS 2017 - Asian Conference on Engineering and Natural Sciences 2017

[5] Prawit Chumchu “Power Saving Mechanism for Supporting Broadcast/Multicast Services

in IEEE 802.11: Performance Analysis and Improvement”, Asian Conference on Engineering and Natural Sciences 2017

[6] Prawit Chumchu “An Extension to IEEE 802.11 Power Save Mode for NS-3” the thirteenth annual international conference organized by Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2016).

[7] Prawit Chumchu “Power Saving Mechanism for Supporting Broadcast/Multicast Services in IEEE 802.11: Performance Analysis and Improvement” The 6th International Conference on Engineering and Applied Sciences (ICEAS 2016).

[8] Prawit Chumchu “An Extension to IEEE 802.11 Power Save Mode for NS-3” The seventh International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN 2015).

[9] Pongtep Poolnisai and Prawit Chumchu “Adaptive Handover for Mobile WiMAX” in the proceeding of International Symposium on Communications and Information Technologies, 2013, Page(s): 222-226

[10] Pongtep Poolnisai and Prawit Chumchu “Seamless Handover for High Velocity Mobile Station in WiMAX ” in the proceeding of International Symposium on Communications and Information Technologies ,2013, Page(s): 25-30

[11] P.Chumchu, A. Phayak, and P. Dokpikul, “A simple and cheap end-to-end voice encryption framework over GSM-based networks", In the proceeding of International Conference on Computing, Communications and Applications Conference (ComComAp), 2012 Page(s): 210 – 214.

[12] T. Saelim, and P. Chumchu, “A new algorithm for location-based access control using IAPP in WLANs” In the proceeding of International Conference on Information Networking (ICOIN), 2011, Page(s): 132 – 137.

[13] P. Chumchu, S. Sirisaingkarn and T. Mayteevarunyou, “Performance analysis and improvement of mobile MPLS”, In the proceeding of International Conference on Information Networking (ICOIN), 2011, Page(s): 317 – 322.

[14] P. Chumchu, T. Saelim, and C. Sriklauy, “A new MAC address spoofing detection algorithm using PLCP header,” In the proceeding of International Conference on Information Networking (ICOIN), 2011 , Page(s): 48 – 53.

[15] S. Polvichai, and P. Chumchu, “Mobile MPLS with route optimization: The proposed protocol and simulation study,” In the proceeding of International Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2011 Eighth, Page(s): 34 – 39.

[16] Arak Sritongpetch and Prawit Chumchu “Mobile MPLS : Performance and Improvement” in proceeding of ECTI-CARD, 2010

[17] Thisdee Paobansao and Prawit Chumchu “Performance analysis of IEEE 802.11 MAC” in proceeding of in ECTI-CARD, 2010,

[18] Sakchai Gatkaw and Prawit Chumchu “WEP (Wired Equivalent Privacy) Shared-Key Cracking Performance Improvement” in proceeding of ECTI-CARD, 2010

[19] Tubtim Sanguanwongthong and Prawit Chumchu “Design and implementation of micro mobile MPLS for NS-2”, Proceedings of the 3rd International Conference on Performance Evaluation Methodologies and Tools, 2008

[20] P. Chumchu, S. Petnil and N. Rujinark, “IEEE 802.11 Handoffs: Analysis and Enhancement,” ITC-CSCC 2006 Conference, 2006

[21] P. Chumchu, R. Boreli and A. Seneviratne, “Performance Analysis of reliable multicast transport Protocol for GEO Satellite networks,” in Proceeding of MASCOTS 2004

[22] P. Chumchu and A. Seneviratne, “Analysis of Reliable multicast transport Protocols for hybrid Satellite Network,” INMARSAT-report I, 2003

[23] P. Chumchu and A. Seneviratne, “Analysis of Reliable multicast transport Protocols for BGAN Satellite Network,” INMARSAT-report II, 2004

[24] Alfandika Nyandoro, Prawit Chumchu and Mahbub Hassan, "Soft Per-flow Throughput Guarantees in Contention Based WLANs", IEEE International Conference on Networks(ICON 2003),September-October 2003, Sydney, Australia.

[25] P. Chumchu and A. Seneviratne, “MR MoM: Multi-Level Reliable Mobile Multicast Scheme,” in the 2nd Asian International Mobil Computing Conference (AMOC 2002) 14-17 May, 2002 Langkawi, Malaysia.

[26] P. Chumchu and A. Seneviratne, “Multi-Level Reliable Mobile Multicast Supporting SRM (Scalable Reliable Multicast),” in The IEEE Semiannual Vehicular Technology Conference Connecting The Mobile World VTC Spring, 2002.

[27] P. Chumchu and A. Seneviratne, “HMoM: A Reliable Mobile Multicast Scheme Using Hybrid ARQ: Proposed Architecture and Performance Analysis," in proceeding of Wireless Communication, 2002.

[28] P. Chumchu and Aruna Seneviratne, “Adaptive Packet Level Redundancy Mechanisms for Reliable Mobile Multicast: Proposed Architecture and Performance Analysis,” in proceeding of ICITA, 2002.

[29] Z.G. Zhou, A. Seneviratne, R. Chan, and P. Chumchu, “A Software based Indoor Relative Location Management System,” in proceeding of International Conference Wireless and Optical Communications, 2002.

[30] Z.G. Zhou, P. Chumchu, S. Rattananon and A. Seneviratne, “Always-connected Wireless Networks: A framework of Infrastructureless Networks” IWDC 2004, India.

[31] R. Punchalard, P. Chumchu, and C. Benjangkaprasert, “The Modification of the Normalized Quantized Gradient-Based Adaptive IIR Notch Filter for Frequency Estimation: Simulation and Real-Time Implementation”, in proceeding of Asia-Pacific Symposium on Broadcasting and Communications, December 2000.

[32] N. Tafu, C. Benjangkaprasert, R. Punchalard, P. Chumchu, N. Anantrasirichai, O. Sangarooa, and K. Janchitrapongvej, “The Modification of the Normalized Quantized Gradient-Based Adaptive IIR Notch Filter for Frequency Estimation: Simulation and Real-Time Implementation”, Asia-Pacific Symposium on Broadcasting and Communication (APSBC 2000)", pp. 65-69, 21-23 December 2000.

[33] P. Chumchu, and R. Punchalard, “Simplify Adaptive IIR Notch Filter Based on Lest Mean Power Error Crierion”, “The 1998 IEEE Asia-Pacific Conference on Circuit and System (APCCAS98)”, pp. 335-338, 24-27 November 1998.

[34] P. Somjai, P. Chumchu, and T. Demeechai, “Delay Adaptive Filtering Based on NLMS Algorithm with AN Error Adjusment Procedure”, in the 1998 IEEE Asia-Pacific Conference on Circuit and System (APCCAS98), pp. 323-326, 24-27 November 1998.

[35] ประวิทย์ ชุมชู, ราชู พันธ์ฉลาด, อรรถพล ยิ้มสกุล, และ วุฒิพร เลศวาสนา, "อะเดปทีฟ IIR แบนด์พาสฟิว เตอร์สำหรับการตรวจจับสัญญาณไซน์ที่เวลาจริงโดยใช้ TMS320C50", "การประชุมวิชาการทางไฟฟ้าครั้งที่21", หน้า 429-432, 12-13 พฤศจิกายน 2541.

[36] ราชู พันธ์ฉลาด, ประวิทย์ ชุมชู, วุฒิพร เลศวาสนา, ชวลิตร เบญจางคประเสิริฐ, และ กนก เจนจิระพลศ์ เวช, "อะเดปทีฟ IIR นอต์ฟิลเตอร์แบบปรับเสต็บไซส์", "การประชุมวิชาการทางไฟฟ้าครั้งที่ 23", หน้า 553-556, 23-24 พฤศจิกายน 2543.

[37] ราชู พันธ์ฉลาด, ประวิทย์ ชุมชู, ชวลิตร เบญจางคประเสิริฐ, และ นพพินทุ์ อนันตรศิริชัย, "อะเดปทีฟ IIR แบนด์พาสฟิวเตอร์สำหรับการตรวจวัดสัญญาณไซนน์ด้วยวิธีการนอร์มอลไลซ์เกรเดียนด์", "การประชุมวิชาการ ทางไฟฟ้าครั้งที่ 22", หน้า 525-527, 2-3 ธันวาคม 2542.

[38] ราชู พันธ์ฉลาด, ชวลิตร เบญจางคประเสิริฐ, นภพินทุ์ อนันตรศิริชัย, และ ประวิทย์ ชุมชู, "อะเดปทีฟ IIR แบนด์พาสฟิวเตอร์สำหรับการตรวจวัดสัญญาณไซนน์ด้วยวิธีการนอร์มอลไลซ์เกรเดียนด์", "การประชุมวิชาการ ทางไฟฟ้าครั้งที่ 21", หน้า 126-129, 12-13 พฤศจิกายน 2541.

[39] ราชู พันธ์ฉลาด, ชวลิตร เบญจางคประเสิริฐ, กนก เจนจิระพลศ์เวช, และ ประวิทย์ ชุมชู, "อะเดปทีฟ IIR นอต์ฟิลเตอร์บนพื้นฐานการพิจารณาค่าผิดพลาดเฉลี่ยกำลัง p น้อยที่สุดโดยใช้วิธีการควอนไทซ์เกรเดียนด์", "การประชุมวิชาการทางไฟฟ้าครั้งที่ 21", หน้า 122-125, 12-13 พฤศจิกายน 2541.

BOOKS

[1] ประวิทย์ ชุมชู เครือข่ายโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2553

รายวิชาที่สอน :