คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Nanta Janpitak
ชื่อ : ดร.นันทา     นามสกุล : จันทร์พิทักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ : 0810016767
อีเมล์ : nanta@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :

Doctor of Philosophy (major: Information Technology)                                        2016

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand

Master of Science, Information Technology Management                                    2007
Mahanakorn University of Technology - Nhongjok, Bangkok, Thailand

Bachelor of Science, Computer-Math                                                                    1993
Burapha University - Muang, Chonburi, Thailand

ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

[1] Janpitak N. and Sathitwiriyawong C. “Run-time Enforcement Model for Dynamic Separation of Duty.” in 2010 International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), Japan, 2010. pp. 115-120.

[2] Janpitak N. and Sathitwiriyawong C. “Data Center Physical Security Ontology for Automated Evaluation.” in The 2011 International Conference on Security and Management (SAM2011), USA, 2011, pp. 78-84.

[3] Janpitak N. and Sathitwiriyawong C. “Automated Compliance Checking Methodology for Non-Log Operations.” Information Security Journal: A Global Perspective, vol. 24, 2015, pp. 98-108.

[4] พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี, นันทา จันทร์พิทักษ์ และอุไรพร เจตนชัย. “วิธีการแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบโดยลำดับและฟัซซี่เซตในการวินิจฉัยโรค”, การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 9, พฤศจิกายน 2017

[5] Janpitak N. and Sathitwiriyawong C. “Information Security Requirement Extraction from Regulatory Documents using GATE_ANNIC” in The 2019 International Electrical Engineering Congress (iEECON2019).

[6] Pongpat Rakdej, Nanta Janpitak, Maykin Warasart and Woraphon Lilakiatsakun. “Coin Recovery from Inaccessible Cryptocurrency Wallet Using Unspent Transaction Output”, 4th International Conference on Information Technology. Thailand, 2019.

[7] Nanta Janpitak, Ratthapol Montha. “The Blockchain-Based Cooperative Management System”. Journal of Information Science and Technology (JIST). Vol. 9, No. 2, 2019, pp.1-12.

[8] Nanta Janpitak, Woraphon Lilakiatsakun & Chanboon Sathitwiriyawong (2020). The novel secure testament methodology for cryptocurrency wallet using mnemonic seed, Information Security Journal: A Global Perspective, 29:4, 169-182, DOI: 10.1080/19393555.2020.1739788

[9] Nanta Janpitak & Chanboon Sathitwiriyawong (2021). Prevention of Cryptocurrency Loss from Wrong Receiver Address, Journal of Information Science and Technology (JIST). Vol. 11, No. 2, 2021, pp.1-9.

รายวิชาที่สอน :

-  Networking Programming using Python

-  Fundamental to Information Security

-  Probability & Statistic Thinking using Python for Data Science

-  Project Management

-  Web Application Pentest

-  How to Become a Blockchain Developer

-  IT Management

-  Laws and Ethics in Information Technology