คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Jakkarin Klunngien
ชื่อ : ผศ.จักรินทร์     นามสกุล : กลั่นเงิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 038 35 4580-4 ext. 662712
อีเมล์ : jakkarin@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :

อาคาร 23 ชั้น 7 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

การศึกษา :
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
ความเชี่ยวชาญ :
 • ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 • ระบบการจัดการคุณภาพ
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

งานนำเสนอวิชาการระดับชาติ

 • ปิยธิดา พรมภักดี, อภิชญา สุวรรณโณ, ประภาพรรณ เกษราพงศ์ และ จักรินทร์ กลั่นเงิน. (2563). “การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาหรับปัญหาการตัดวัสดุ กรณีศึกษาโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้.” การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดา เนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11. :26-30.
 • ประภาพรรณ เกษราพงศ์ สิรางค์ กลั่นคำสอน และ จักรินทร์ กลั่นเงิน. (2562). “การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่สำหรับการเลือกที่ตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2562. : 697-701.
 • จักรินทร์ กลั่นเงิน และรัฐวุฒิ เพ็ชรแก้ว. (2557). “การลดของเสียในกระบวนการฉีดสายไฟรถยนต์ด้วยการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2557. : 813-818.
 • ประภาพรรณ เกษราพงศ์ จักรินทร์ กลั่นเงิน และณัชฎาภรณ์ จันทรา. (2557). “การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการจัดสรรลูกค้าให้กับศูนย์กระจายสินค้าของโรงงานแปรรูปอาหาร.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2557. : 827-832.
 • จักรินทร์ กลั่นเงิน และประภาพรรณ เกษราพงศ์. (2556). “การลดของเสียในกระบวนการผลิตเส้นโมโนด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556.
 • จักรินทร์ กลั่นเงิน และประภาพรรณ เกษราพงศ์. (2555). “การพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าเพื่อควบคุมสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555. : 150-154
 • จักรินทร์ กลั่นเงิน และชานนท์ มูลวรรณ. (2553). “การเปรียบเทียบการเพิ่มอายุการใช้งานมีดตัดฟันเฟืองระหว่างวิธีการเคลือบฟิล์มบางด้วยไอทางกายภาพกับการขัดผิว.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2553.
 • สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร และจักรินทร์ กลั่นเงิน. (2548). “การพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมทอผ้า.” การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงาน 2548.        

งานตีพิมพ์

 • เชฎฐา ชํานาญหล่อ จักรินทร์ กลั่นเงิน และไตรภพ แซ่ตั้ง. (2559). “การประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ในการจัดสมดุลสายการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์.” วารสารวิทยาศาสตร์ มข.. ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 : 809-819.
 • จักรินทร์ กลั่นเงิน. (2558). “การจัดสมดุลสายการประกอบด้วยวิธีการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตตู้แช่.” วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 : 56-69.
 • จักรินทร์ กลั่นเงิน และอนุเชษฐ์ พลเยี่ยม. (2558). “การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเนื้อสบู่เหลวด้วยการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล.” วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 : 1-12.
 • พรเทพ แก้วเชื้อ จักรินทร์ กลั่นเงิน ประภาพรรณ เกษราพงศ์ วรินทร์ เกียรตินุกูล ชาคริต ศรีทอง และอาณัติ  รังสรรค์-เกษม. (2554). “การวิเคราะห์และหาผลกระทบที่ส่งผลต่อกระบวนการติดผงกำมะหยี่.” วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : 43-56.
รายวิชาที่สอน :
 • 03602211: วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร
 • 03602322: การควบคุมคุณภาพ
 • 03602432: การออกแบบระบบสารสนเทศทางอุตสาหกรรม

หลักสูตรนานาชาติ

 • 03602201: Introduction to Materials and Manufacturing Processes