คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Dr. Chirakiat Saithong
ชื่อ : ดร.จิรเกียรติ     นามสกุล : ทรายทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : chirakiat@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :

Room#23709, 7th Fl., 23rd Bldg., Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering at Sriracha, Kasetsart University Sriracha Campus

การศึกษา :
  • D.Eng (Industrial and Manufacturing Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand
  • M.Eng (Industrial and Manufacturing Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand
  • B.Eng (Industrial Engineering), King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

International Journal

Saithong, C., & Luong, H. T. (2022). A periodic review order-up-to inventory policy in the presence of stochastic supply disruption. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 40(2), 181-199. DOI: 10.1504/IJISE.2022.121069

Saithong, C., & Rukanna, W. (2022). On the optimal ordering policy of a dual-sourcing system considering stochastic supply disruption together with stochastic ordering yield. Cogent Engineering, 9(1), 2014023. DOI: 10.1080/23311916.2021.2014023

Saithong, C., Kongdee, S., & Wattanawichian, P. (2020). Supply chain coordination investigation using a bidirectional option contract: the case of unrealized demand. Industrial Engineering & Management Systems, 19(2), 323-334. DOI: 10.7232/iems.2020.19.2.323

Saithong, C., & Lekhavat, S. (2020). Derivation of closed-form expression for optimal base stock level considering partial backorder, deterministic demand, and stochastic supply disruption. Cogent Engineering, 7(1), 1767833. DOI: 10.1080/23311916.2020.1767833

Saithong, C., & Luong, H. T. (2020). Effects of supply disruption on optimal inventory policy: the case of (r, S) continuous review inventory policy. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 35(4), 482-508. DOI: 10.1504/IJISE.2020.108550

Saithong, C., & Luong, H. T. (2019). Effect of supply disruption on inventory policy. European Journal of Industrial Engineering, 13(2), 178-212. DOI: 10.1504/EJIE.2019.098511

Saithong, C., & Luong, H. T. (2013). Supply chain contract with put and call option: the case of non-linear option premium price. Industrial Engineering and Management Systems, 12(2), 85-94. DOI: 10.7232/iems.2013.12.2.085

 

National Journal

ณัฐวุฒิ วิเชียรพงษ์ และ จิรเกียรติ ทรายทอง (2564). การหาระดับสต็อกมูลฐานที่เหมาะสมเมื่ออุปสงค์และระยะเวลาการหยุดชะงักของอุปทานแจกแจงอย่างไม่ต่อเนื่อง, วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, หน้า 10-21.

รายวิชาที่สอน :