MenuClose

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและทีมผู้บริหาร ร่วมปรึกษาหารือในการวางแผนร่วมกับศิษย์เก่า E.53 KU 57 เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา