MenuClose

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเรียนให้โดนใจ (ระยะที่1) ให้กับคณาจารย์ในคณะ เพื่อเรียนรู้หลักการและกระบวนการโค้ช สู่การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้