MenuClose

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 และสัมมนาศึกษาดูงานโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2566