MenuClose

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เข้าร่วมการหารือในการรับนิสิตเข้าฝึกงาน สหกิจศึกษา และรับนิสิตจบใหม่เข้าทำงานกับ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่