MenuClose

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกสภา จัดโครงการศึกษาดูงานวิศวศึกษาการออกแบบวิศวกรรมและการฟื้นฟูเพื่อผู้สูงอายุ ณ ประเทศสิงคโปร์