MenuClose

เนคเทค สวทช. เข้าประชุมหารือและเยี่ยมชมการดำเนินการโครงการพัฒนาต้นแบบรถบรรทุกขนาดเล็กไฟฟ้าดัดแปลงสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ของหน่วยปฏิบัติการวิจัย PEAM