MenuClose

โครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า” Workshop training on Electric Motor Drives for Electric Vehicles ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รุ่นที่ 1