MenuClose

คณะวิศวกรรมศาสตรืศรีราชาประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดหยาบ ขนาด 150 มิลลิเมตร ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 เครื่อง